NTI Reader
NTI Reader

chéng

 1. chéng verb to bear / to carry / to hold
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (NCCED '承' 1)
 2. chéng verb to succeed / to continue
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 承 has the same meaning as 继承 (Kroll '承' 3; NCCED '承' 5; Unihan '承').
 3. chéng verb to accept / to receive / to suffer
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '承' 1; NCCED '承' 6; Unihan '承')
 4. chéng verb to flatter / to honor
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 承 has the same meaning as 奉承.
 5. chéng verb to undertake / to assume
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 承 has the same meaning as 承担 (NCCED '承' 3).
 6. chéng verb to act on orders / to perform / to carry out
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 承 has the same meaning as 秉承.
 7. chéng verb to confess
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 承 has the same meaning as 招认. For example, 承招 (to confess to a crime).
 8. chéng verb to attend / to assist / to aid
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: As a variant of 丞 or with the same meaning as 侍奉 (Kroll '承' 7).
 9. chéng verb to acknowledge / to assent to / to acquiesce
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '承' 2)
 10. chéng verb to obstruct
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '承' 4)
 11. chéng verb to hear it said that
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '承' 5)
 12. chéng adverb previously
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '承' 6)
 13. chéng noun bearer
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: A part to take load (NCCED '承' 2)
 14. chéng verb to be indebted to
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (NCCED '承' 4)

Contained in

坦承承担承认承蒙承诺承受承载承包承包商继承继承权继承人承当承袭承办相承承接承德奉承传承秉承吴承恩承重承继承习聶承远承迁两部大法相承师资付法记承先启后承前启后承顺承欢承租信守承诺一脉相承禀承承建承载力承转继承衣钵应承奉承讨好承平承望承揽承天寺塔承乏承运承头承付承籍

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 45
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 37
New Commentary on the Zhao Lun 《肇論新疏》 Scroll 2 32
Daoxing Bore Jing 《道行般若經》 Scroll 2 30
Mohe Bore Chao Jing 《摩訶般若鈔經》 Scroll 2 29
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 1 29
Li Dai Fabao Ji 《曆代法寶記》 Scroll 1 29
Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 20 28
Wuyan Tongzi Jing 《佛說無言童子經》 Scroll 1 28
Guo Qing Bai Lu 《國清百錄》 Scroll 2 22

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
承事 承事 其諸弟子不恭敬承事 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 146
恭敬承 恭敬承 其諸弟子不恭敬承事 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 18
承佛 承佛 阿難承佛意旨 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 11
亲近承 親近承 謂有苾芻於說法師所親近承事 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 2 10
供养承 供養承 然亦得他供養承事讚歎尊重 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 9 10
承佛教 承佛教 諸清信士即承佛教 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 10
承用 承用 必不承用 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 8
遵承 遵承 遵承奉行 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 8
承迎 承迎 前起承迎 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 1 7
承奉 承奉 澡浴塗香種種承奉 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 6