NTI Reader
NTI Reader

恶意 (惡意) èyì

èyì noun malice
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情
Notes: (CC-CEDICT '惡意')

Contained in

恶意中伤

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 79 12
Anan Wen Shi Fo Jixiong Jing 《阿難問事佛吉凶經》 Scroll 1 9
Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 Scroll 15 8
Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 3 7
Yin Chi Ru Jing Zhu 《陰持入經註》 Scroll 1 7
Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 10 7
Fo Shuo Chuchu Jing 《佛說處處經》 Scroll 1 7
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 54 7
Yin Chi Ru Jing 《陰持入經》 Scroll 1 6
Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 - one scroll by an unknown translator Scroll 1 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
起恶意 起惡意 汝等莫起惡意向此童子 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 17 23
持恶意 持惡意 是人持惡意來 Dou Tiao (Śukasūtra)《兜調經》 Scroll 1 13
兴恶意 興惡意 盛心興惡意 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 6 13
怀恶意 懷惡意 捨懷惡意寂滅心 Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 Scroll 3 11
弊恶意 弊惡意 瞋弊惡意 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 23 9
恶意来 惡意來 是人持惡意來 Dou Tiao (Śukasūtra)《兜調經》 Scroll 1 9
生恶意 生惡意 於諸比丘所生惡意 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 25 7
恶意怒 惡意怒 愚癡惡意怒習悉除 Zhai Jing 《齋經》 Scroll 1 5
愚痴恶意 愚癡惡意 愚癡惡意怒習悉除 Zhai Jing 《齋經》 Scroll 1 5
恶意业 惡意業 三中品惡意業 Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 1 5