NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

摄持 (攝持) shèchí

shèchí verb parigraha / to protect / to uphold / to take proper care
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: parigraha (BCSD '攝持'; FE '攝持'; MW 'parigraha')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 42 37
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 58 36
Jingang Bore Lun Huishi 《金剛般若論會釋》 Scroll 1 23
Mahāyānasaṅgrahabhāṣya (She Dacheng Lun Shi Lun) 《攝大乘論釋論》 Scroll 2 17
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 8 14
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 23 14
Mahāyānasaṅgrahopanibandhana (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 2 11
Mahāyānasaṅgrahabhāṣya (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 9 10
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 53 10
Mahāyānasaṅgrahabhāṣya (She Dacheng Lun Shi Lun) 《攝大乘論釋論》 Scroll 1 9

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
令摄持 令攝持 不能令攝持 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 23 14
佛摄持 佛攝持 能生諸佛攝持菩薩 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 27 13
能摄持 能攝持 故知智慧普能攝持諸如實果 Fuli Taizi Yinyuan Jing (Puṇyabalāvadāna) 《福力太子因緣經》 Scroll 2 12
摄持衣 攝持衣 攝持衣鉢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 7
善摄持 善攝持 善攝持 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 11 5
摄持正法 攝持正法 攝持正法而無窮盡 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 10 5
摄持威仪 攝持威儀 攝持威儀 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 5 4
可摄持 可攝持 此福德聚可攝持不 Diamond Sūtra 《金剛般若波羅蜜經》 Scroll 1 4
摄持恶 攝持惡 攝持惡根本 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 25 4
法摄持 法攝持 何等為法攝持 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 36 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
攝持 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
攝持 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
攝持 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 2
攝持 Scroll 4 in Madhyamāgama 《中阿含經》 4
攝持 Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
攝持 Scroll 12 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
攝持 Scroll 18 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
不能攝持 Scroll 23 in Madhyamāgama 《中阿含經》 14
攝持 Scroll 11 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
攝持佛法 Scroll 23 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
攝持 Scroll 24 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
攝持 Scroll 26 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 8
一心攝持 Scroll 27 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
攝持坐具 Scroll 1 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
攝持坐具 Scroll 12 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
弟子攝持 Scroll 1 in Yangjuemo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《佛說鴦掘摩經》 1
種種方便攝持眾生 Scroll 7 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 1
攝持 Scroll 1 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
有力寂靜攝持 Scroll 5 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
不能攝持 Scroll 2 in Fuli Taizi Yinyuan Jing (Puṇyabalāvadāna) 《福力太子因緣經》 3
具足攝持天地 Scroll 6 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
攝持一心天眼通 Scroll 9 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 2
攝持 Scroll 4 in Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 1
攝持 Scroll 5 in Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 1
舉火攝持 Scroll 3 in Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 3