NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

人间 (人間) rénjiān

rénjiān noun man's world / the world
Domain: Classical Chinese 古文

Contained in

人间界人间佛教人间净土人间道人间佛教研究中心人间佛教理论实践学术研讨会人间佛教学报艺文人间佛教论文选要人间性和谐人间人间天堂人间地狱佛陀出生在人间修行在人间成道在人间弘法在人间佛光山人间音缘梵乐团人间卫星电视台人间通讯社人间卫视人间福报人间大学人间佛教研究院香港中文大学人间佛教中心中华人间佛教联合会书香人间人间佛教读书会佛光山人间大学人间佛教经证阅读研讨会人间佛教学术研讨会人间音缘星云大师人间佛教理论实践研究会佛光山人间佛教本山徒众学术研讨会悦阅人间人间佛缘 百年仰望诗歌人间人间佛国西文版人间佛教的戒定慧人间佛缘百年仰望人间万事人间般若把智慧留给自己,将大学留在人间人间生活禅人间吉祥人间有义人间有道人间行走人间品味人间情义人间菩萨人间欢喜

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Jing Tu Wu Hui Nian Fo Lue Fa Shi Yi Zan 《淨土五會念佛略法事儀讚》 Scroll 1 70
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 50 25
Itivṛttakasūtra (Benshi Jing) 《本事經》 Scroll 7 24
Gautama Prajñāruci (Youpoyi Jingxing Famen Jing) 《優婆夷淨行法門經》 Scroll 2 22
Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 28 21
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 72 21
Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 13 21
Cibei Shui Chanfa 《慈悲水懺法》 Scroll 3 21
Sāgaranāgarājaparipṛcchā (Fo Wei Suo Jia Luo Long Wang Suo Shuo Dasheng Jing) 《佛為娑伽羅龍王所說大乘經》 Scroll 1 19
Āyuṣparyantasūtra (Fo Shuo Jiaoliang Shouming Jing) 《佛說較量壽命經》 Scroll 1 17

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
人间游行 人間遊行 佛在摩羅醯搜人間遊行 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 35
来生人间 來生人間 來生人間 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 27
游行人间 遊行人間 遊行人間 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 19
在人间 在人間 在人間亦復身行善口言善心念善 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 15
下生人间 下生人間 命盡皆稍稍下生人間 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 12
人间命 人間命 從是人間命盡 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 12
拘萨罗人间 拘薩羅人間 佛在拘薩羅人間遊行 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 9
人间欲 人間欲 我已得人間欲 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 14 8
拘萨罗国人间 拘薩羅國人間 於拘薩羅國人間遊行 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 7
人间比丘 人間比丘 非謂人間比丘耶 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
人間 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
便人間 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
梵志人間 Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
依附人間 Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
遊行人間 Scroll 14 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
菩薩人間 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 1
人間 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 4
天眼過度人間 Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 1
終於人間 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 1
人間 Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 2
下生人間 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 7
於是人間愛欲 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
下生閻浮天下人間 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
人間螢火 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 11
人間 Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 3
人間相逢受生 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 5
人間 Scroll 7 in Qishi Jing 《起世經》 10
人間如是 Scroll 8 in Qishi Jing 《起世經》 2
人間 Scroll 9 in Qishi Jing 《起世經》 2
人間所有 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
人間相逢受生 Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 4
人間 Scroll 7 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 7
人間所有山林 Scroll 8 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
人間 Scroll 9 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
人間往來 Scroll 1 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3