NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

zhē shé zhé

 1. zhé verb to fold
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Actions 行为
  Notes: In the sense of 叠 (CCD 2 '折' zhé 1; Unihan '折'; XHZD '折' 4)
 2. zhé noun discount / rebate
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (CCD 1 '折' zhé 7; XHZD '折' zhé 8)
 3. zhé verb to break / to snap
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 断 (CCD 1 '折' zhé 1; Unihan '折'; XHZD '折' zhé 1)
 4. zhé noun to suffer a loss
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 损失 (CCD 1 '折' zhé 2; XHZD '折' zhé 2)
 5. zhé noun a book / a folder
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: For example, 存折 'savings passbook' (CCD 2 '折' zhé 2; XHZD '折' zhé 5)
 6. zhé noun name for horizontal hooked stroke
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言 , Concept: Name of part of a character 偏旁名称
  Notes: 乛 stroke (XHZD '折' zhé 10)
 7. zhé verb to twist / to bend
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Actions 行为
  Notes: In the sense of 弯 (CCD 1 '折' zhé 3; XHZD '折' zhé 3)
 8. zhé noun a section of a Yuan dynasty poetic drama
  Domain: Poetry 诗
  Notes: (CCD 1 '折' zhé 8; XHZD '折' zhé 6)
 9. zhé verb to be convinced
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (CCD 1 '折' zhé 5; XHZD '折' zhé 7)
 10. zhé verb to convert into
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (CCD 1 '折' zhé 6; XHZD '折' zhé 9)
 11. zhē verb to turn over / to roll over
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (CCD '折' zhē 1; XHZD '折' zhē)
 12. zhē verb to pour liquid back and forth
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (CCD '折' zhē 2)
 13. shé verb to break / to snap
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (CCD '折' shé 1; XHZD '折' shé 1)
 14. shé verb to loose money
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (CCD '折' shé 2; XHZD '折' shé 2)
 15. shé proper noun She
  Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (CCD '折' shé 3; XHZD '折' shé 3)

Contained in

存折挫折折叠折扣折合曲折夭折周折折磨折腾转折折钩破折号不折不扣折文百折不挠折伏横折钩横折折折钩塌肩折耸肩折折射折扇折皱曲折纹折线折枝折服伐折罗屈折语屈折变化横折折断折疑论折中折衷打折扣折腰骨折波折挫折感百折不回一波三折折回折罪摄受折伏摄折折摄摄折二门奏折转折点

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 Scroll 1 195
Sarvatathāgatatattvasaṃgraha (Jingang Ding Yujia Zhong Lue Chu Niansong Jing) 《金剛頂瑜伽中略出念誦經》 Scroll 3 96
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 7 83
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 12 68
Niansong Jie Hufa Putong Zhu Bu 《念誦結護法普通諸部》 Scroll 1 60
Sarvatathāgatatattvasaṃgraha (Jingang Ding Yujia Zhong Lue Chu Niansong Jing) 《金剛頂瑜伽中略出念誦經》 Scroll 2 55
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 8 55
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 9 53
Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Fo Shuo Sui Qiu Ji De Da Zizai Tuoluoni Shen Zhou Jing) 《佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經》 Scroll 1 44
Sarvatathāgatatattvasaṃgraha (Jingang Ding Yujia Zhong Lue Chu Niansong Jing) 《金剛頂瑜伽中略出念誦經》 Scroll 4 43

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
摧折 摧折 枝條摧折 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 24
折树木 折樹木 吹折樹木 Pusa Shan Zi Jing (Śyāmakajātakasūtra) 《菩薩睒子經》 Scroll 1 9
吹折 吹折 吹折樹木 Pusa Shan Zi Jing (Śyāmakajātakasūtra) 《菩薩睒子經》 Scroll 1 8
折辱 折辱 何故折辱我子 Sanmojie Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《佛說三摩竭經》 Scroll 1 5
望折 望折 不望折斗量 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 5
折减 折減 已得財當為莫折減 Qi Chu San Guan Jing 《七處三觀經》 Scroll 1 5
屈折 屈折 身體屈折 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 4 5
折斗 折鬥 不望折斗量 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 5
破折 破折 復破折壞 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 50 4
折树 折樹 能偃草折樹 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 5 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
Scroll 12 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 21 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
林木 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
治生財物 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
身體 Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
Scroll 12 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
Scroll 19 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 36 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 49 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 50 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
Scroll 2 in Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 1
多羅樹 Scroll 5 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
Scroll 9 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
無憂 Scroll 23 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
Scroll 24 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
Scroll 33 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
名曰 Scroll 12 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 4
Scroll 1 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 1
設使樹木 Scroll 23 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
六師今日 Scroll 32 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
藥草 Scroll 51 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2