NTI Reader
NTI Reader

tóng

  1. tóng noun boy / child
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Unihan '童')
  2. tóng noun a virgin
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Unihan '童')

Contained in

儿童童话书童童年童子佛说长寿灭罪护诸童子陀罗尼经同心儿童院天童寺童寿童蒙止观童蒙善财童子佛说妙慧童女经妙慧童女经儿童心理学儿童心理学家宾童龙孩童儿童福利童军团童军儿童医院幼童净信童女会四童子三昧经无言童子经大乘宝月童子问法经善思童子经佛说逝童子经逝童子经佛说月光童子经月光童子经佛说金耀童子经金耀童子经佛说金光王童子经金光王童子经佛说光明童子因缘经光明童子因缘经金色童子因缘经苏婆呼童子请问经苏婆呼童子请问经佛说护诸童子陀罗尼经护诸童子陀罗尼经童子经念诵法曼殊室利童子菩萨五字瑜伽法一髻文殊师利童子陀罗尼念诵仪轨圣无动尊一字出生八大童子秘要法品大方广曼殊室利童真菩萨华严本教赞阎曼德迦忿怒王真言阿毘遮噜迦仪轨品圣迦抳忿怒金刚童子菩萨成就仪轨经圣迦柅忿怒金刚童子菩萨成就仪轨经金刚童子持念经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 14 22
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 58 18
Ajātaśatrukaukṛtyavinodana (Wenshu Zhi Li Pu Chao Sanmei Jing) 《文殊支利普超三昧經》 Scroll 2 16
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 15
Si He Mei Jing 《私呵昧經》 Scroll 1 14
San Guo Yi Shi 《三國遺事》 Scroll 2 11
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 8 11
Nan Yue Zong Sheng Ji 《南嶽總勝集》 Scroll 3 10
Mahāyānābhisamaya (Zheng Qi Dasheng Jing) 《證契大乘經》 Scroll 1 10
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 28 10

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
释童 釋童 爾時菩薩與諸釋童俱住 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 3 21
童孺 童孺 王自童孺來 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 8 15
童摩尼 童摩尼 釋童摩尼婁陀其母念言 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 58 13
二童 二童 因挈二童歸菴養育 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 2 9
童幼 童幼 童幼處正堂 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 7
昧昧童 昧昧童 爾時私呵昧童孺便於佛前說偈言 Si He Mei Jing 《私呵昧經》 Scroll 1 5
一童 一童 於是一童即脫頸著珠瓔價直百千 Ajātaśatrukaukṛtyavinodana (Wenshu Zhi Li Pu Chao Sanmei Jing) 《文殊支利普超三昧經》 Scroll 2 4
梵童 梵童 今我問梵童 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 4
童曰 童曰 時一幼童謂二童曰 Ajātaśatrukaukṛtyavinodana (Wenshu Zhi Li Pu Chao Sanmei Jing) 《文殊支利普超三昧經》 Scroll 2 4
四童 四童 四童現生品第二 Caturdārakasamādhisūtra (Fangdeng Ban Niepan Jing) 《方等般泥洹經》 Scroll 1 4