NTI Reader
NTI Reader

  1. noun honey
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Food and Drink 饮食
    Notes: (Guoyu '蜜' n 1; Unihan '蜜')
  2. adjective sweet
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Guoyu '蜜' adj 1; Unihan '蜜')

Contained in

般若波罗蜜多心经般若波罗蜜多般若波罗蜜金刚般若波罗蜜金刚般若波罗蜜经波罗蜜蜜蜂蜂蜜佛说佛母出生三法藏版若波罗蜜经摩诃版若波罗蜜经金刚般若波罗蜜多经六波罗蜜六波罗蜜多智慧波罗蜜波罗蜜多布施波罗蜜施波罗蜜檀那波罗蜜持戒波罗蜜戒波罗蜜尸罗波罗蜜忍辱波罗蜜忍波罗蜜羼提波罗蜜精进波罗蜜进波罗蜜毘梨耶波罗蜜禅定波罗蜜禅波罗蜜禅那波罗蜜慧波罗蜜檀波罗蜜尸波罗蜜毘离耶波罗蜜金刚般若波罗蜜经心印疏金刚般若波罗蜜经略疏能断金刚般若波罗蜜多经论颂金刚般若波罗蜜经论金刚般若波罗蜜经注金刚般若波罗蜜经疏羼提罗蜜小品般若波罗蜜经佛说仁王般若般若波罗蜜经摩诃般若波罗蜜经胜天王般若波罗蜜经石蜜大乘理趣六波罗蜜多经蜜月摩可般若波罗蜜经摩可般若波罗蜜经般若波罗蜜经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 Scroll 1 131
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 82 42
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 62 40
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 65 35
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 58 30
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 59 29
Dasheng Wu Liang Shou Jing 《大乘無量壽經》 Scroll 1 29
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 81 28
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 45 26
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 4 26

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
蜜丸 蜜丸 蜜丸 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 27 14
蜜多罗 蜜多羅 鼻波蜜多羅 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 14
奢蜜 奢蜜 四曰毗奢蜜哆羅 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 38 9
酥蜜 酥蜜 狀如酥蜜 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 6
钵蜜 缽蜜 取是鉢蜜 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 5 5
蜜絺 蜜絺 在蜜絺羅國 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 32 5
取蜜 取蜜 於娑羅樹上取蜜滿鉢 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 5
蜜及 蜜及 蜜及甘蔗 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 5
尼蜜 尼蜜 上有波羅尼蜜和耶越致天 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 5
波蜜 波蜜 復有毘波蜜神 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 4