NTI Reader
NTI Reader

诃 (訶)

verb to scold loudly / to curse / to abuse / to denounce
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (Guoyu '訶' v; Han Dian '诃'; Unihan '訶')

Contained in

摩诃摩诃萨摩诃迦叶摩诃目乾连摩诃迦栴延摩诃拘絺罗摩诃劫宾那干陀诃提摩诃版若波罗蜜经诃斥堂吉诃德摩诃婆罗多毗诃罗窟摩诃僧只律摩诃陀国刘萨诃东毗提诃洲诃利帝母摩诃摩耶王后摩诃波阇波提摩诃萨埵摩诃菩提寺摩诃波头摩莎婆诃摩诃止观摩诃摩耶经地藏菩萨摩诃萨僧莎诃诃罗竭摩诃拉士特拉摩诃止观摩诃般若波罗蜜经诃黎勒摩诃衍摩诃衍那摩诃般若钞经文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经摩诃般若波罗蜜大明呪经摩诃俱絺罗摩诃俱瑟祉罗摩诃目揵连舍利弗摩诃目连遊四衢经阿罗诃地婆诃罗众许摩诃帝经菩萨摩诃萨摩诃迦叶会摩诃衍宝严经摩诃摩耶经摩诃迦叶度贫母经佛说摩诃迦叶度贫母经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 Scroll 1 277
Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 7 169
Mahāmāyūrividyārājñī (Kongque Wang Zhou Jing) 《孔雀王呪經》 Scroll 2 139
Mahāmāyūrividyārājñī (Fo Shuo Da Kongque Zhou Wang Jing) 《佛說大孔雀呪王經》 Scroll 2 133
Jingang Ding Jing Piluzhena Yibai Ba Zun Fashen Qi Yin 《金剛頂經毘盧遮那一百八尊法身契印》 Scroll 1 115
Mahāmāyūrividyārājñī (Kongque Wang Zhou Jing) 《孔雀王呪經》 Scroll 1 108
Wei Mo Jing Lue Shu Chui Yu Ji 《維摩經略疏垂裕記》 Scroll 5 102
Da Fo Ding Rulai Fang Guang Xi Da Duo Bo Da Luo Tuoluoni 《大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉陀羅尼》 Scroll 1 101
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 100
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 92

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
比丘诃 比丘訶 則致比丘訶數詰責 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 37
诃梨 訶梨 乃至一片訶梨勒 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 35
诃责 訶責 若不嚴加重訶責 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 33
诃数 訶數 則致比丘訶數詰責 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 26
善诃 善訶 善教善訶 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 23
教诃 教訶 轉相教訶 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 29 21
面诃 面訶 世尊面訶烏陀夷曰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 5 19
诃比丘 訶比丘 訶比丘訶 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 23 18
诃提 訶提 王字須訶提 Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 Scroll 1 13
鞞诃 鞞訶 鞞訶 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 59 13