NTI Reader
NTI Reader

zàng zāng cáng

 1. cáng verb to hide
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Position 位
  Notes: In the sense of 躲藏 (ABCE '藏' 1; CCD '藏' 1; FE 1 '藏' 1; HSK '藏' 1)
 2. zàng noun piṭaka / canon / a collection of scriptures
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: piṭaka, Pāli: pitaka (FE 2 '藏' 3; FGDB '藏')
 3. cáng verb to store
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 收藏 (CCD '藏' 1; FE 1 '藏' 2; GHC '藏' cáng 5; HSK '藏' 2)
 4. zàng proper noun Tibet
  Domain: Places 地方 , Subdomain: China 中国 , Concept: Autonomous Region 自治区
  Notes: Full form is 西藏自治区. See 西藏 (CCD zàng '藏' 1; FE 2 '藏' 1).
 5. zàng noun a treasure
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (ABCE '藏' zàng 1)
 6. zàng noun a store
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 仓库 (ABCE '藏' zàng 2; FE 2 '藏' 2; GHC '藏' zàng 6)
 7. zāng proper noun Zang
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (FE 1 '藏' 2; GHC '藏' zāng 4)
 8. zāng adjective good
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 好 or 善 (GHC '藏' zāng 1)
 9. zāng noun a male slave
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 男奴隶 (GHC '藏' zāng 2)
 10. zāng noun booty
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 赃 (GHC '藏' zāng 3)
 11. zàng noun an internal organ
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 内脏 (GHC '藏' zàng 7)
 12. zàng verb to bury
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In place of 葬 (GHC '藏' zàng 8)
 13. zàng noun garba / matrix / embryo
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: garba (FGDB '藏')
 14. zàng noun kośa / kosa
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: kośa, Pali: kosa (FGDB '藏')
 15. zàng noun ālaya / dwelling / residence
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: kośa, Pali: kosa (FGDB '藏')

Contained in

三藏藏族西藏收藏经藏宝藏地藏储藏躲藏矿藏隐藏蕴藏藏锋地藏王地藏王菩萨本愿经佛说佛母出生三法藏版若波罗蜜经大方广如来藏经藏传佛教藏语藏语系佛教吉藏法藏藏经阁珍藏藏经楼藏书地藏菩萨三藏法师宝藏天女潜藏藏文藏式仁钦藏卜三藏法师义净三藏沙门义净般若三藏藏青藏红色藏巴汗虚空藏菩萨虚空藏汉藏语系藏地大藏经契丹大藏经龙藏嘉兴藏八万大藏经高丽大藏经大正新脩大藏经卍续藏

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 45 457
Dharmaguptabhikṣukarman (Seng Jiemo) 《僧羯磨》 Scroll 2 328
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 32 322
Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 Scroll 3 195
Dasheng Fa Yuan Yi Lin Zhang 《大乘法苑義林章》 Scroll 2 179
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 136
Mūlasarvāstivāda-ekaśatakarman (Genben Shuo Yiqie You Bu Bai Yi Jiemo) 《根本說一切有部百一羯磨》 Scroll 6 122
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 132 110
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 88
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 131 86

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
主藏 主藏 轉輪王有主藏聖臣寶 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 46
藏臣 藏臣 即勅藏臣 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 39
覆藏 覆藏 當自覆藏 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 31
藏圣 藏聖 六者藏聖臣寶 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 16
密藏 密藏 守護密藏 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 25 8
五藏 五藏 自思惟身體五藏 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 7
内藏 內藏 知食處內藏 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 4 7
珍宝藏 珍寶藏 豫知天下有珍寶藏物 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 3 7
宋藏 宋藏 宋藏題為起世因本經 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 5
告藏 告藏 王告藏臣 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 5