NTI Reader
NTI Reader

赖 (賴) Lài lài

  1. lài verb to depend on / to disclaim / to blame someone else
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
  2. Lài proper noun Lai
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  3. lài adjective bad
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Comparison 比较

Contained in

达赖喇嘛康多莉扎赖斯依赖信赖达赖无赖不赖仰赖抵赖阿赖耶识阿赖耶赖吒和罗经佛说须赖经须赖经赖斯赖吒赖吒和罗赖吒惒罗赖吒罗赖吒拔檀赖永海端赖赖床倚赖耍赖诬赖赖皮赖特提头赖吒赖账赖脸耍无赖聊赖赖安赖恭赖耶缘起阿赖耶缘起赖耶赖耶四分赖耶三藏赖耶三相赖耶三位

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Surataparipṛcchā (Xulai Jing) 《須賴經》 Scroll 1 114
Fo Shuo Xulai Jing 《佛說須賴經》 Scroll 1 93
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 21 72
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 4 14
Qi Fo Ba Pusa Suo Shuo Da Tuoluoni Shen Zhou Jing 《七佛八菩薩所說大陀羅尼神呪經》 Scroll 1 13
Ajātaśatrukaukṛtyavinodana (Fo Shuo Fang Bo Jing) 《佛說放鉢經》 Scroll 1 12
Tuoluoni Za Ji 《陀羅尼雜集》 Scroll 1 11
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 19 10
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 5 9
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 8 9

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
蒙赖 蒙賴 十方宣德一切蒙賴 Jie De Xiang Jing (Gandha) 《佛說戒德香經》 Scroll 1 19
赖言 賴言 謂須賴言 Fo Shuo Xulai Jing 《佛說須賴經》 Scroll 1 13
头赖 頭賴 即念提頭賴天王 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 11
恃赖 恃賴 無所恃賴 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 1 9
赖答言 賴答言 須賴答言 Fo Shuo Xulai Jing 《佛說須賴經》 Scroll 1 9
赖天王 賴天王 即念提頭賴天王 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 7
赖王 賴王 提頭賴王先以獻佛 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 7 6
庆赖 慶賴 舉國臣民各蒙慶賴 Pusa Toushen Yi E Hu Qi Ta Yinyuan Jing 《菩薩投身飴餓虎起塔因緣經》 Scroll 1 5
赖提 賴提 波斯匿王醜女賴提緣 Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 2 4
迦罗赖 迦羅賴 世尊展轉到迦羅賴 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 51 4