NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

遗 (遺) yí wèi

 1. verb to leave behind
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Middle Chinese: ywij; in the sense of 遗留 (ABC 'yí' bf 2)
 2. verb to give
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonymous with 给予 or 馈赠 in this sense (ABC 'yí' bf 4; CED '遗' 5; Kroll '遺' 3; GHC '遗' 5).
 3. verb to lose
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 丢失 (ABC 'yí' bf 1; CED '遗' 1; Kroll '遺' 2; GHC '遗' 1)
 4. verb to leave out / to omit
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 遗漏 (ABC 'yí' bf 3; CED '遗' 3; Kroll '遺' 1; GHC '遗' 2)
 5. verb to regret
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 遗憾 (ABC 'yí' bf 5)
 6. noun a relic / a vestige / something lost
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (ABC 'yí' bf 6; CED '遗' 2; Kroll '遺' 4)
 7. verb to have inconinence
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (ABC 'yí' bf 9; CED '遗' 6; Kroll '遺' 5)
 8. wèi verb to give / to bequeath
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Alternate pronunciation wèi (ABC 'wèi'; Kroll '遺' 1 wèi; GHC '遗' wèi)

Contained in

遗漏遗产遗留遗嘱遗憾遗传遗失遗体遗址圆明园遗址佛遗教经世界文化遗产遗稿遗忘遗迹遗蹟遗骨素可泰遗址西沙差那来遗址桑奇遗址世界遗产米兰遗址遗著不遗余力遗传学金沙遗址遗日摩尼宝经遗教经论金光明经玄义拾遗记佛遗教经论疏节要法智遗编观心二百问乐邦遗稿三国遗事世界遗产名录周口店北京人遗址遗缺遗族大宋宣和遗事宣和遗事后遗症遗弃文化遗产遗风遗教遗珠拾遗遗诏遗物遗书遗老遗言

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
遗余 遺餘 無有遺餘 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 84
无有遗 無有遺 無有遺餘 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 27
遗法 遺法 遺法當住千歲 Qutanmi Ji Guo Jing (Gotamī) 《瞿曇彌記果經》 Scroll 1 17
父遗 父遺 得父遺財 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 8
迦叶遗 迦葉遺 迦葉遺師作如是說 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 2 8
遗形 遺形 如來遺形 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 7
遗师 遺師 迦葉遺師作如是說 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 2 6
遗财 遺財 得父遺財 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 6
赠遗 贈遺 如是不名更相贈遺 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 42 6
遗勅 遺勅 遺勅我言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
法如是 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
Scroll 11 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
Scroll 12 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
無有 Scroll 21 in Dīrghāgama 《長阿含經》 12
衣物比丘 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
取水 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 5
應有 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 3
Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
便天子 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 3
Scroll 3 in Qishi Jing 《起世經》 1
銷鑠罪人 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 3
Scroll 9 in Qishi Jing 《起世經》 6
Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 1
Scroll 3 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
Scroll 9 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
Scroll 33 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
道人宿處財物 Scroll 2 in Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 2
Scroll 1 in Analu Ba Nian Jing (Anurudda Sutta) 《阿那律八念經》 2
Scroll 1 in Qutanmi Ji Guo Jing (Gotamī) 《瞿曇彌記果經》 1
財物 Scroll 1 in Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 《賴吒和羅經》 3
Scroll 1 in Fanmoyu Jing (Brahmāyusutta) 《梵摩渝經》 1
Scroll 1 in Yingwu Jing (Śukasūtra)《鸚鵡經》 3
Scroll 16 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
Scroll 38 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1