1. noun branch of study / administrative section / division / field / branch / stage directions / rules / laws
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Education 教育
  Notes: (Unihan '科')
 2. noun family
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Biology 生物学
  Notes: In taxonomy

Contained in

科威特哥斯达黎加科郎科威特第纳尔科多巴科兴生物制品有限公司高科技科技科研总科科学中国科学院外科诚如万科科目本科文科维基百科百科百科全书科学家科学院科长科普内科学科专科资讯科技思科牙科亚科教科书会计科目计算机科学科举自然科学人文科学科考联合国教科文组织科林斯认知科学科判销释金刚经科仪会要注解科尔多凡神经科学神经科学家科学研究认知科学家地理信息科学跨学科地理科学地球科学

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 3 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 338
 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 335
 • Scroll 1 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 271
 • Scroll 9 Wei Mo Jing Lue Shu Chui Yu Ji 《維摩經略疏垂裕記》 — count: 56
 • Scroll 7 Wei Mo Jing Lue Shu Chui Yu Ji 《維摩經略疏垂裕記》 — count: 51
 • Scroll 10 Wei Mo Jing Lue Shu Chui Yu Ji 《維摩經略疏垂裕記》 — count: 42
 • Scroll 6 Wei Mo Jing Lue Shu Chui Yu Ji 《維摩經略疏垂裕記》 — count: 40
 • Scroll 8 Wei Mo Jing Lue Shu Chui Yu Ji 《維摩經略疏垂裕記》 — count: 34
 • Scroll 2 Siming's Letters on Ten Issues (Siming Shi Yi Shu) 《四明十義書》 — count: 26
 • Scroll 4 Guan Wu Liang Shou Fo Jing Shu Miao Zong Chao 《觀無量壽佛經疏妙宗鈔》 — count: 25

Collocations

 • 三科 (三科) 世間勝義三科之法 — Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》, Scroll 9 — count: 8
 • 科罚 (科罰) 所謂菩薩自捨離科罰及一切器仗 — Ratnameghasūtra (Fo Shuo Bao Yu Jing) 《佛說寶雨經》, Scroll 1 — count: 7
 • 科释 (科釋) 廣解如諸義科釋也 — San Wuxing Lun 《三無性論》, Scroll 2 — count: 6
 • 科文 (科文) 正說分中依世親科文有其二 — Jingang Bore Jing Zan Shu 《金剛般若經贊述》, Scroll 1 — count: 5
 • 一科 (一科) 唯闕身呪一科 — Qian Yan Qian Bi Guanshiyin Pusa Tuoluoni Shen Zhou Jing 《千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經》, Scroll 1 — count: 5
 • 科限 (科限) 其福無有科限 — Daoxing Bore Jing 《道行般若經》, Scroll 8 — count: 5
 • 世亲科 (世親科) 正說分中依世親科文有其二 — Jingang Bore Jing Zan Shu 《金剛般若經贊述》, Scroll 1 — count: 4
 • 今科 (今科) 今科為十二 — Jingang Bore Jing Zan Shu 《金剛般若經贊述》, Scroll 1 — count: 4
 • 科分 (科分) 以此七罪科分 — Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》, Scroll 1 — count: 4
 • 释科 (釋科) 仍釋科名 — Jingang Jing Zuan Yao Kan Ding Ji 《金剛經纂要刊定記》, Scroll 4 — count: 3