NTI Reader
NTI Reader

其一 qíyī

qíyī ordinal first / number one of the above
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
其一切 其一切 以其一切皆因宿命造故 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 16
专其一 專其一 專其一意 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 5 8
其一智者 其一智者 其一智者言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 7
获其一 穫其一 億載之分未獲其一 Fanmoyu Jing (Brahmāyusutta) 《梵摩渝經》 Scroll 1 7
其一人 其一人 其一人言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 7
其一心 其一心 專其一心 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 7 5
令其一 令其一 我當令其一日一夜受持八戒 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 7 5
不及其一 不及其一 十六分中不及其一 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 8 4
其一形 其一形 乃至盡其一形 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 56 4
尽其一 儘其一 乃至盡其一形 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 56 4