péng

 1. péng noun friend
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CC-CEDICT '朋'; Guoyu '朋' n 1; Kroll 2015 '朋' 1, p. 338; Unihan '朋'; XHZD '朋', p. 557)
 2. péng verb to group together
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '朋' v 1; Kroll 2015 '朋' 2, p. 338)
 3. péng noun a group of people
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '朋' 2a, p. 338)
 4. péng noun a string of shells
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Used as currency in ancient China (Guoyu '朋' n 2; Kroll 2015 '朋' 4, p. 338)
 5. péng verb to be the same as
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '朋' v 2; Kroll 2015 '朋' 3, p. 338)
 6. péng proper noun Peng
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '朋' n 3)
 7. péng noun friend; mitra
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: mitra, Japanese: hou (BCSD '朋', p. 635; MW 'mitra'; SH '朋', p. 424; Unihan '朋')

Contained in

Also contained in

朋党朋党之争小朋友在家靠父母,出门靠朋友朋党论宾朋女朋友狂朋怪友三朋四友良朋益友朋驰宾朋盈门酒肉朋友男朋友亲朋好友狐朋狗友高朋满座够朋友老朋友猪朋狗友挚友良朋交朋友好朋友亲朋硕大无朋呼朋引类在家靠父母,出外靠朋友朋友妻不可欺朋友呼朋引伴谈朋友朋友们良朋宾朋满座朋比为奸朋克多个朋友多条路

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Shun Zhong Lun 順中論 — count: 31
 • Scroll 1 Mahāmayūrīvidyārājñīsūtra (Fomu Da Kongque Ming Wang Jing) 佛母大孔雀明王經 — count: 22
 • Scroll 1 Mahāmāyūrividyārājñī (Fo Shuo Da Kongque Zhou Wang Jing) 佛說大孔雀呪王經 — count: 22
 • Scroll 4 Ratnakūṭasūtraśāstra (Da Baoji Jing Lun) 大寶積經論 — count: 10
 • Scroll 1 Ratnakūṭasūtraśāstra (Da Baoji Jing Lun) 大寶積經論 — count: 10
 • Scroll 2 Si Fen Biqiu Jie Ben Shu 四分比丘戒本疏 — count: 10
 • Scroll 4 Fenbie Gongde Lun 分別功德論 — count: 9
 • Scroll 1 Xi Zheng Yinyuan Jing (Sāmagāmasutta) 息諍因緣經 — count: 8
 • Scroll 7 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 一切經音義 — count: 8
 • Scroll 52 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 大方等大集經 — count: 7 , has parallel version

Collocations

 • 正法朋 (正法朋) 熾然正法朋 — Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 大方等大集經, Scroll 47 — count: 15
 • 法朋 (法朋) 攝受正法入法朋中 — Śrīmālādevīsiṃhanādasūtra / Shengman Shizi Hou Yicheng Dafangbian Fangguang Jing 勝鬘師子吼一乘大方便方廣經, Scroll 1 — count: 11
 • 朋侣 (朋侶) 我今云何不求朋侶 — Zhong Xu Mohe Di Jing 佛本行集經, Scroll 12 — count: 9
 • 朋类 (朋類) 正安朋類 — Śṛgālavāda Sūtra (Shan Sheng Zi Jing) 善生子經, Scroll 1 — count: 9
 • 两朋 (兩朋) 互起鬪諍分兩朋住 — Xi Zheng Yinyuan Jing (Sāmagāmasutta) 息諍因緣經, Scroll 1 — count: 7
 • 朋中 (朋中) 時一朋中 — Xi Zheng Yinyuan Jing (Sāmagāmasutta) 息諍因緣經, Scroll 1 — count: 7
 • 朋迦 (朋迦) 此毘富羅山名曰朋迦 — Saṃyuktāgama 雜阿含經, Scroll 34 — count: 7
 • 善朋 (善朋) 愛樂正法攝受正法入善朋中 — Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 大寶積經, Scroll 119 — count: 6
 • 朋耆 (朋耆) 朋耆奢在此眾中 — Shou Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 受新歲經, Scroll 1 — count: 6
 • 朋伽 (朋伽) 阿毘迦羅朋伽迦 — An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 別譯雜阿含經, Scroll 16 — count: 5