NTI Reader
NTI Reader

护 (護)

  1. verb to protect / to guard
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: In the sense of 保护 (ABCE '護'; CCD '护' 1; FE '護' 1)
  2. verb to support something that is wrong / to be partial to
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (CCD '护' 2; FE '護' 2)

Contained in

维护保护护照爱护护士拥护数字版权保护掩护辩护防护佛说长寿灭罪护诸童子陀罗尼经医护护理守护寂护护卫护法护持护法运动护城河护墙都护府养护安西大都护府全国重点文物保护单位护世四天王护国四王守护众地母竺法护守护神卫护仁王护国经救护教王护国寺监护神护寺护念影护念佛护施护贤护僧护环境保护庇护庇护所紧急庇护所保护区仁王护国般若波罗蜜经护国经支法护护国菩萨会经

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
求救护 求救護 自求救護 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 16
护处 護處 求救護處 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 15
护明 護明 名曰護明 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 8
意护 意護 意護 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 6
神护 神護 乃至有一神護耳 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 6
善护 善護 善護其志意 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 5
害护 害護 便害護諸根 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 10 5
龙护 龍護 名曰龍護 Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 Scroll 1 4
覆护 覆護 無復覆護 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 4
护戒 護戒 一向護戒 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 4