NTI Reader
NTI Reader

在于 (在於) zàiyú

zàiyú verb in / consist of
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
Notes: (CC-CEDICT '在於')

Contained in

困难在于

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 12 35
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 53 25
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 23
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 52 21
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 51 21
Saptabuddhakasūtra (Xukong Zang Pusa Wen Qi Fo Tuoluoni Zhou Jing) 《虛空藏菩薩問七佛陀羅尼呪經》 Scroll 1 20
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 19
Guang Zan Jing 《光讚經》 Scroll 5 18
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 19 15
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 4 15

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
义在于 義在於 義在於此 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 19
比丘在于 比丘在於 尊者白淨比丘在於眾中 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 5 8
在于学 在於學 若復比丘在於學地 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 9 7
在于中 在於中 一邊唯有骸骨滓在於中 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 3 5
世尊在于 世尊在於 世尊在於燕坐 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 11 5
在于海 在於海 若彼婦人不聞閻浮洲餘諸商人在於海中 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 34 4
商人在于 商人在於 若彼婦人不聞閻浮洲餘諸商人在於海中 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 34 4
在于东 在於東 在於東園鹿子母堂 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 49 4
在于空中 在於空中 在於空中自然堅固 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 4
梵行在于 梵行在於 有一梵行在於佛前犯相違法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 5 4