NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

妙乐 (妙樂) miàolè

  1. miàolè set phrase sublime joy
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: In the sense of 殊妙之歡樂 (Ding '妙樂')
  2. miàolè proper noun Miaole
    Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Chinese Buddhism 中国佛教 , Concept: Monastic 师父
    Notes: The sixth patriarch of the Tiantai school (Ding '妙樂'; SH '妙樂')

Contained in

妙乐世界

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Fo Shuo Dabei Kong Zhi Jingang Da Jiao Wang Yi Gui Jing 《佛說大悲空智金剛大教王儀軌經》 Scroll 2 13
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 3 12
Guhyasamayagarbharāja (Fo Shuo Mimi Sanmei Da Jiao Wang Jing) 《佛說祕密三昧大教王經》 Scroll 4 11
Śikṣāsamuccaya (Dasheng Ji Pusa Xue Lun) 《大乘集菩薩學論》 Scroll 15 11
Collection of Meanings and Terms in Translation (Fanyi Mingyi Ji) 《翻譯名義集》 Scroll 7 10
Record of the Teaching and Practices of Siming (Siming Zunzhe Jiao Xing Lu) 《四明尊者教行錄》 Scroll 3 10
Fo Shuo Dabei Kong Zhi Jingang Da Jiao Wang Yi Gui Jing 《佛說大悲空智金剛大教王儀軌經》 Scroll 3 10
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll100 9
Fazhi Yi Bian Guan Xin Er Bai Wen 《法智遺編觀心二百問》 Scroll 1 8
Dharmasamuccaya (Zhu Fa Ji Yao Jing) 《諸法集要經》 Scroll 8 8

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
妙乐具 妙樂具 能生一切殊妙樂具 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 8 69
上妙乐 上妙樂 純受上妙樂 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 14 61
受妙乐 受妙樂 世世受妙樂 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 25 12
妙乐音 妙樂音 當令我土常奏如是上妙樂音 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 394 11
妙乐三摩地 妙樂三摩地 妙樂三摩地 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 41 10
生妙乐 生妙樂 凡所觸近皆生妙樂 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 2 9
天妙乐 天妙樂 受天妙樂報 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 8 9
获妙乐 獲妙樂 由福藏故獲妙樂 Fuli Taizi Yinyuan Jing (Puṇyabalāvadāna) 《福力太子因緣經》 Scroll 1 7
富贵妙乐 富貴妙樂 常生天人中受富貴妙樂 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 302 6
发妙乐 發妙樂 發妙樂三摩地 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 414 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
妙樂 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
以上妙樂 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 3
輕安妙樂 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 2
前來妙樂供養 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 1
輕安妙樂 Scroll 1 in Yuan Sheng Shu Jing (Pāricchattaka) 《園生樹經》 2
世世妙樂 Scroll 25 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
服食妙樂 Scroll 39 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
妙樂 Scroll 14 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
妙樂 Scroll 33 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
妙樂 Scroll 4 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
妙樂 Scroll 3 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 4
身心第一妙樂 Scroll 4 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 2
佛世界妙樂 Scroll 5 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
世界妙樂 Scroll 4 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 1
人天妙樂 Scroll 3 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
一切人天妙樂 Scroll 4 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
一切妙樂 Scroll 8 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
妙樂 Scroll 1 in Fuli Taizi Yinyuan Jing (Puṇyabalāvadāna) 《福力太子因緣經》 2
人中一切妙樂 Scroll 2 in Fuli Taizi Yinyuan Jing (Puṇyabalāvadāna) 《福力太子因緣經》 1
妙樂 Scroll 4 in Fuli Taizi Yinyuan Jing (Puṇyabalāvadāna) 《福力太子因緣經》 2
妙樂 Scroll 2 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
歸依獲勝妙樂 Scroll 3 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
求人妙樂 Scroll 6 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
妙樂 Scroll 8 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
聖子妙樂 Scroll 18 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1