NTI Reader
NTI Reader

duō

  1. duō noun quiver / woolen cloth
    Domain: Literary Chinese 文言文
  2. duō foreign duo
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Foreign Language 外语
    Notes: Used for the sound in mantras and Sanskrit names

Contained in

哆嗦兜瑟哆天持梨哆阿罗哆

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mañjuśrīmūlakalpa (Dafangguang Pusa Zangwen Shu Shi Ligen Ben Yi Gui Jing) 《大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經》 Scroll 4 84
Avalokiteśvaranāmāṣṭaśatakasūtra (Sheng Guanzizai Pusa Yibai Ba Ming Jing) 《聖觀自在菩薩一百八名經》 Scroll 1 68
Jingang Ding Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Da Jiao Wang Jing 《金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經》 Scroll 2 58
Mahārakṣāmantrānusāriṇīsūtra (Fo Shuo Da Hu Ming Da Tuoluoni Jing) 《佛說大護明大陀羅尼經》 Scroll 1 56
Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 Scroll 1 56
Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 1 53
Shi Moheyan Lun 《釋摩訶衍論》 Scroll 9 47
Fo Shuo Bu Kong Juan Suo Tuoluoni Yi Gui Jing 《佛說不空羂索陀羅尼儀軌經》 Scroll 1 46
Jingang Ding Yujia Qing Jing Dabei Wang Guanzizai Niansong Yi Gui 《金剛頂瑜伽青頸大悲王觀自在念誦儀軌》 Scroll 1 44
Mahāvajrameruśikharakūṭāgāradhāraṇī (Da Jingang Miao Gao Shan Louge Tuoluoni) 《大金剛妙高山樓閣陀羅尼》 Scroll 1 42

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
达哆 達哆 名梵摩達哆 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 17 58
哆园 哆園 在竹林迦蘭哆園 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 42
兰哆 蘭哆 在竹林加蘭哆園 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 30
哆罗 哆羅 多哆羅乾沓婆 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 13
迦兰哆 迦蘭哆 在竹林迦蘭哆園 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 13
阿夷哆 阿夷哆 尊者阿夷哆在眾中坐 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 13 13
哆逻 哆邏 或以哆邏葉 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 13
兜率哆 兜率哆 或生兜率哆天 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 9
哆天 哆天 或生兜率哆天 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 8
哆鸡 哆雞 阿夷哆雞舍劍婆利 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 57 8