NTI Reader
NTI Reader

筋肉 jīnròu

jīnròu noun muscle
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Health 健康
Notes: Same as 肌肉 (Guoyu '筋肉')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Saṅgharakṣitāvadāna (Fo Shuo Yinyuan Senghu Jing) 《佛說因緣僧護經》 Scroll 1 3
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 92 2
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 21 2
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 5 1
Yogacārabhūmi (Damo Duoluo Chan Jing) 《達摩多羅禪經》 Scroll 2 1
Supplement to the Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《續一切經音義》 Scroll 3 1
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 64 1
Siwei Lue Yao Fa 《思惟略要法》 Scroll 1 1
Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 5 1
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 45 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
筋肉消 筋肉消 入已火然筋肉消盡 Saṅgharakṣitāvadāna (Fo Shuo Yinyuan Senghu Jing) 《佛說因緣僧護經》 Scroll 1 5
筋肉骨髓 筋肉骨髓 筋肉骨髓 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 5 3
余筋肉 餘筋肉 餘筋肉手足頭面咼拆都盡 Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 10 3
皮毛筋肉 皮毛筋肉 皮毛筋肉肝心脾腎 Discussion on Original Nature 《原人論》 Scroll 1 2
筋肉骨 筋肉骨 女身筋肉骨合集 Vīradattagṛhapatiparipṛcchā (Wu Wei Shou Wen Dasheng Jing) 《無畏授所問大乘經》 Scroll 3 2
筋肉肝 筋肉肝 皮毛筋肉肝心脾腎 Discussion on Original Nature 《原人論》 Scroll 1 2
云筋肉 雲筋肉 上音斤說文云筋肉之力也從肉從力竹者物之多斤故從竹會意字也 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 29 2
像筋肉 像筋肉 上又作啖同徒濫反或作噉音徒敢反字書皆訓食物也又嚼啗也從口臽音陷聲下肉字正作肉像筋肉之 Supplement to the Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《續一切經音義》 Scroll 2 2
说文筋肉 說文筋肉 上謹欣反說文筋肉之力也從肉竹竹物之多筋者也從力力象筋也經從草從角作 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 19 2
筋肉手足 筋肉手足 餘筋肉手足頭面咼拆都盡 Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 10 2