jiā

 1. jiā foreign gha / ga
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Transcription of sanskrit 'gha' in buddhist texts, in Chinese this character is not used alone (Guoyu '伽' jiā; Unihan '伽')
 2. qié foreign gha / ga
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Transcription of sanskrit 'gha' in buddhist texts (Guoyu '伽' qié)

Contained in

Also contained in

阿伏伽德罗常数伽罗瓦理论奥米伽伽倻

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 54 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 — count: 76
 • Scroll 61 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 — count: 68
 • Scroll 4 Madhyamāgama 《中阿含經》 — count: 63
 • Scroll 1 Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 — count: 61
 • Scroll 37 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 — count: 59
 • Scroll 7 Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 — count: 59
 • Scroll 1 Dasheng Wu Liang Shou Jing 《大乘無量壽經》 — count: 58
 • Scroll 2 Translating Sanskrit (Fan Fanyu) 《翻梵語》 — count: 56
 • Scroll 1 Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Fo Shuo Sui Qiu Ji De Da Zizai Tuoluoni Shen Zhou Jing) 《佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經》 — count: 56
 • Scroll 21 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 — count: 53

Collocations

 • 伽弥 (伽彌) 伽彌尼 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 3 — count: 89
 • 恒伽 (恆伽) 阿耨達池東有恒伽河 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 18 — count: 26
 • 伽波 (伽波) 優睒伽波頭龍王 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 19 — count: 23
 • 陵伽 (陵伽) 加陵伽波惒邏 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 11 — count: 22
 • 伽伽 (伽伽) 止宿伽伽池側 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 9 — count: 20
 • 伽茶 (伽茶) 作伽茶伽茶 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 8 — count: 18
 • 伽池 (伽池) 止宿伽伽池側 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 9 — count: 13
 • 波罗牢伽 (波羅牢伽) 波羅牢伽彌尼聞沙門瞿曇釋種子 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 4 — count: 13
 • 伽婆 (伽婆) 今宜往詣房伽婆梵志園觀 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 11 — count: 10
 • 亦作伽 (亦作伽) 雲中亦作伽茶伽茶等聲 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 8 — count: 8