NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

jiā

jiā foreign gha / ga
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Transcription of sanskrit 'gha' in buddhist texts, in Chinese this character is not used alone (Unihan '伽')

Contained in

瑜伽瑜伽行唯识学派瑜伽行唯识楞伽经楞伽佛说俱利伽罗大龙胜外道伏陀罗尼经楞伽阿跋多罗宝经僧伽吒经迦陵频伽僧伽黎僧伽服薄伽丘伽利略吉尔伽美什菩提伽耶巽伽巽伽王朝伽蓝僧伽蓝摩莫呼洛伽罗摩伽国摩伽陀国摩伽国摩喉罗伽瑜伽燄口娑伽罗龙王瑜伽师地论瑜伽论僧伽那伽瑜伽士瑜伽女瑜伽空行母摩伽罗跋伽薄伽梵洛阳伽蓝记薄伽梵歌殑伽僧伽梨伽耶城婆伽婆婆伽梵僧伽提婆法僧伽僧伽婆罗瑜伽行派摩登伽摩灯伽摩邓伽迦留陀伽

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 54 76
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 61 70
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 63
Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 Scroll 1 61
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 37 60
Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 7 59

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
伽弥 伽彌 伽彌尼 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 89
恒伽 恆伽 阿耨達池東有恒伽河 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 26
伽波 伽波 優睒伽波頭龍王 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 22
陵伽 陵伽 加陵伽波惒邏 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 11 21
伽伽 伽伽 止宿伽伽池側 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 20
伽茶 伽茶 作伽茶伽茶 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 18
伽池 伽池 止宿伽伽池側 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 14
波罗牢伽 波羅牢伽 波羅牢伽彌尼聞沙門瞿曇釋種子 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 13
伽婆 伽婆 今宜往詣房伽婆梵志園觀 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 10
茶伽 茶伽 作伽茶伽茶 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 8

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
迦羅 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
舍利 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
名曰 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
閻浮乃至 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
梨子 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 2
Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 2
Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 1
世尊 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 1
龍王 Scroll 5 in Qishi Jing 《起世經》 1
Scroll 6 in Qishi Jing 《起世經》 4
三摩耶 Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
名曰 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
世尊爾時 Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
第二名為 Scroll 6 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 4
Scroll 8 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 10
譬如 Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 4
Scroll 3 in Madhyamāgama 《中阿含經》 27
波羅牢沙門瞿曇釋種 Scroll 4 in Madhyamāgama 《中阿含經》 63
尊者 Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 5
Scroll 9 in Madhyamāgama 《中阿含經》 4
婆伽婆水上 Scroll 1 in Zhanpo Biqiu Jing (Kāraṇḍavasutta) 《瞻婆比丘經》 1
所謂 Scroll 1 in Ba Guan Zhai Jing 《八關齋經》 1