NTI Reader
NTI Reader

jiā qié

  1. jiā foreign gha / ga
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: Transcription of sanskrit 'gha' in buddhist texts, in Chinese this character is not used alone (Guoyu '伽' jiā; Unihan '伽')
  2. qié foreign gha / ga
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: Transcription of sanskrit 'gha' in buddhist texts (Guoyu '伽' qié)

Contained in

瑜伽瑜伽行唯识学派瑜伽行唯识楞伽经楞伽佛说俱利伽罗大龙胜外道伏陀罗尼经楞伽阿跋多罗宝经僧伽吒经迦陵频伽僧伽黎僧伽服薄伽丘伽利略吉尔伽美什菩提伽耶巽伽巽伽王朝伽蓝僧伽蓝摩莫呼洛伽罗摩伽国摩伽陀国摩伽国摩喉罗伽瑜伽燄口娑伽罗龙王瑜伽师地论瑜伽论僧伽那伽瑜伽士瑜伽女瑜伽空行母摩伽罗跋伽薄伽梵洛阳伽蓝记薄伽梵歌殑伽僧伽梨伽耶城婆伽婆婆伽梵僧伽提婆法僧伽僧伽婆罗瑜伽行派摩登伽摩灯伽摩邓伽迦留陀伽

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 54 76
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 61 70
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 63
Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 Scroll 1 61
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 37 59
Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 7 59
Dasheng Wu Liang Shou Jing 《大乘無量壽經》 Scroll 1 58
Translating Sanskrit (Fan Fanyu) 《翻梵語》 Scroll 2 57
Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Fo Shuo Sui Qiu Ji De Da Zizai Tuoluoni Shen Zhou Jing) 《佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經》 Scroll 1 56
Translating Sanskrit (Fan Fanyu) 《翻梵語》 Scroll 1 53

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
伽弥 伽彌 伽彌尼 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 89
恒伽 恆伽 阿耨達池東有恒伽河 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 26
伽波 伽波 優睒伽波頭龍王 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 22
陵伽 陵伽 加陵伽波惒邏 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 11 21
伽伽 伽伽 止宿伽伽池側 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 20
伽茶 伽茶 作伽茶伽茶 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 18
伽池 伽池 止宿伽伽池側 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 14
波罗牢伽 波羅牢伽 波羅牢伽彌尼聞沙門瞿曇釋種子 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 13
伽婆 伽婆 今宜往詣房伽婆梵志園觀 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 10
亦作伽 亦作伽 雲中亦作伽茶伽茶等聲 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 8