NTI Reader
NTI Reader

饭食 (飯食) fànshí

fànshí noun food
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Food and Drink 饮食

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 22 18
Fo Wu Bai Dizi Zi Shuo Benqi Jing 《佛五百弟子自說本起經》 Scroll 1 16
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 20 12
Bi Nai Ye 《鼻奈耶》 Scroll 10 10
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 26 9
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 3 9
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 41 9
Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 9
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 19 9
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 52 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
设饭食 設飯食 尋於其夜供設飯食 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 12
作饭食 作飯食 時作飯食 Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 Scroll 1 5
饭食讫 飯食訖 飯食訖竟 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 5
施饭食 施飯食 一為若施飯食 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 4
饭食具 飯食具 飯食具 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 4
饭食床 飯食床 衣被飯食床臥醫藥 Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》 Scroll 1 3
饭食讫已 飯食訖已 飯食訖已 Ren Xian Jing 《人仙經》 Scroll 1 3
饭食毕 飯食畢 分衛還出飯食畢訖 Yangjuemo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《佛說鴦掘摩經》 Scroll 1 3
比丘饭食 比丘飯食 彼處眾多比丘飯食已 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 1 3
饭食施 飯食施 人持飯食施人 Shi Shi Huo Wu Fu Bao Jing 《佛說食施獲五福報經》 Scroll 1 3