NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

饭食 (飯食) fànshí

fànshí noun food
Domain: Food and Drink 饮食

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 22 18
Fo Wu Bai Dizi Zi Shuo Benqi Jing 《佛五百弟子自說本起經》 Scroll 1 16
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 20 12
Bi Nai Ye 《鼻奈耶》 Scroll 10 10
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 26 9
Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 9
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 41 9
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 19 9
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 3 9
Si Fen Lu Biqiu Han Zhu Jie Ben 《四分律比丘含注戒本》 Scroll 3 8

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
设饭食 設飯食 尋於其夜供設飯食 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 12
饭食讫 飯食訖 飯食訖竟 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 8
作饭食 作飯食 時作飯食 Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 Scroll 1 5
饭食具 飯食具 飯食具 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 4
施饭食 施飯食 一為若施飯食 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 4
饭食施 飯食施 人持飯食施人 Shi Shi Huo Wu Fu Bao Jing 《佛說食施獲五福報經》 Scroll 1 3
饭食毕 飯食畢 分衛還出飯食畢訖 Yangjuemo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《佛說鴦掘摩經》 Scroll 1 3
僧饭食 僧飯食 佛及諸比丘僧飯食竟 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 3
饭食床 飯食床 衣被飯食床臥醫藥 Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》 Scroll 1 3
比丘饭食 比丘飯食 彼處眾多比丘飯食已 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 1 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
飯食 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
飯食 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
飯食 Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
飯食 Scroll 18 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
不得飯食 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 9
飯食氣力般泥洹 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
飯食 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 4
飯食 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 1
飯食 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
飯食 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 3
飯食 Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 1
飯食 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
飯食 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 6
遠離非時飯食 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 5
飯食 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 3
故宮飯食 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 3
自然飯食在前 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
即為飯食 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 1
飯食 Scroll 7 in Qishi Jing 《起世經》 1
同行飯食 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 2
眾多比丘飯食 Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 3
飯食 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 4
飯食 Scroll 7 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
飯食 Scroll 10 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
尊者舍梨子飯食 Scroll 6 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1