NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

dàn

dàn noun dawn / morning / day-break / day
Domain: Classical Chinese 古文

Contained in

约旦约旦第纳尔复旦大学一旦元旦李旦占萨末旦维寺占萨末旦维周公旦平旦旦那震旦撒旦复旦大学正旦昧旦乾旦老旦文旦

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 1 92
Jingang Guang Yan Zhi Fengyu Tuoluoni Jing 《金剛光焰止風雨陀羅尼經》 Scroll 1 32
Jingang Guang Yan Zhi Fengyu Tuoluoni Jing 《金剛光焰止風雨陀羅尼經》 Scroll 1 32
Gaṇḍīstotragāthā (Jian Zhi Fan Zan) 《犍稚梵讚》 Scroll 1 21
Sheng Duoluo Pusa Fan Zan 《聖多羅菩薩梵讚》 Scroll 1 21
Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 2 16

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
清旦 清旦 清旦食已 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 92
明旦 明旦 世尊既至明旦著衣持鉢 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 86
旦时 旦時 至明旦時 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 26
晨旦 晨旦 佛晨旦著衣持鉢適欲入城 Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 Scroll 1 18
旦夕 旦夕 危困至甚命在旦夕 Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 1 15
明清旦 明清旦 從佛聽法至明清旦 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 2 10
旦暮 旦暮 旦暮二時 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 2 9
在旦 在旦 危困至甚命在旦夕 Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 1 9
今旦 今旦 今旦太早而來見佛 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 44 7
旦燃 旦燃 明旦燃之 Taizi Rui Ying Ben Qi Jing 《太子瑞應本起經》 Scroll 2 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 12
Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
師子 Scroll 11 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
羅墮 Scroll 16 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
明日 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 3
沙門梵志殿飯食 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
世尊 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 16
Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 3
今日 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 2
Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 1
Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
轉輪王參議 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 3
轉輪王大臣參議 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 3
Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 3
日日輪王供給 Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 2
日日 Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
Scroll 3 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 5 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
世尊 Scroll 6 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 9 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3