dàn

 1. dàn noun dawn
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '旦')
 2. dàn noun morning
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '旦')
 3. dàn noun day
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '旦')

Contained in

Contained in

约旦约旦第纳尔复旦大学一旦元旦李旦占萨末旦维周公旦平旦震旦撒旦复旦大学正旦昧旦乾旦老旦文旦明旦通宵达旦危在旦夕

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 — count: 92
 • Scroll 1 Jingang Guang Yan Zhi Fengyu Tuoluoni Jing 《金剛光焰止風雨陀羅尼經》 — count: 32
 • Scroll 1 Jingang Guang Yan Zhi Fengyu Tuoluoni Jing 《金剛光焰止風雨陀羅尼經》 — count: 32
 • Scroll 1 Gaṇḍīstotragāthā (Jian Zhi Fan Zan) 《犍稚梵讚》 — count: 21
 • Scroll 1 Sheng Duoluo Pusa Fan Zan 《聖多羅菩薩梵讚》 — count: 21
 • Scroll 1 Sarvadurgatipariśodhanauṣṇīṣavijayadhāraṇisūtra (Wu Neng Sheng Da Ming Tuoluoni Jing) 《無能勝大明陀羅尼經》 — count: 14
 • Scroll 3 A Record of the Buddhist Religion as Practised in India and in the Malay Archipelago 《南海寄歸內法傳》 — count: 13
 • Scroll 2 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 — count: 12
 • Scroll 25 Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 — count: 12
 • Scroll 3 Dīrghāgama 《長阿含經》 — count: 12

Collocations

 • 清旦 (清旦) 清旦食已 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 3 — count: 91
 • 旦时 (旦時) 旦時刈已 — Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》, Scroll 2 — count: 22
 • 晨旦 (晨旦) 佛晨旦著衣持鉢適欲入城 — Śṛgālavādasūtra 《善生子經》, Scroll 1 — count: 21
 • 旦夕 (旦夕) 危困至甚命在旦夕 — Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》, Scroll 1 — count: 15
 • 明清旦 (明清旦) 從佛聽法至明清旦 — Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》, Scroll 2 — count: 12
 • 旦着衣 (旦著衣) 世尊清旦著衣持鉢 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 17 — count: 11
 • 在旦 (在旦) 危困至甚命在旦夕 — Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》, Scroll 1 — count: 9
 • 今旦 (今旦) 今旦太早而來見佛 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 44 — count: 7
 • 日旦 (日旦) 日旦當請沙門梵志上殿飯食 — Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》, Scroll 2 — count: 5
 • 迦旦 (迦旦) 迦俱那迦旦也 — Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》, Scroll 12 — count: 5