NTI Reader
NTI Reader

大众 (大眾) dàzhòng

  1. dàzhòng noun assembly / people / public / masses / audience
    Domain: Literary Chinese 文言文
  2. dàzhòng proper noun Volkswagen
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Industry 产业
    Notes: Automobile manufacturer

Contained in

大众化大众部成就归于大众大众传播普罗大众大众运输光荣归于佛陀,成就归于大众,利益归于常住,功德归于信徒佛光人是大众第一,自己第二天地为家 大众为侣

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 55 68
The Baizhang Zen Monastic Regulations 《勅修百丈清規》 Scroll 7 56
Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing Hou Fen) 《大般涅槃經後分》 Scroll 2 53
Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing Hou Fen) 《大般涅槃經後分》 Scroll 1 50
The Baizhang Zen Monastic Regulations 《勅修百丈清規》 Scroll 3 50
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 1 46
Śraddhābāladhānāavatāramudrāsūtra (Xin Li Ru Yin Famen Jing) 《信力入印法門經》 Scroll 4 44
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 51 35
The Baizhang Zen Monastic Regulations 《勅修百丈清規》 Scroll 4 35
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 334 35

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
大众中 大眾中 騫茶比丘於大眾中上昇虛空 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 45
在大众 在大眾 在大眾中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 24
大众侍从 大眾侍從 與諸大眾侍從世尊 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 10
大众人 大眾人 問彼大眾人曰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 34 8
大众围遶 大眾圍遶 大眾圍遶 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 8
哀大众 哀大眾 於大眾中求哀大眾 Xi Zheng Yinyuan Jing (Sāmagāmasutta) 《息諍因緣經》 Scroll 1 6
大众前 大眾前 如來於大眾前上昇虛空 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 6
大众说 大眾說 而為大眾說微妙法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 6
大众前后 大眾前後 與無數大眾前後圍遶 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 5
无数大众 無數大眾 無數大眾侍從圍遶 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 5