NTI Reader
NTI Reader

举动 (舉動) jǔdòng

jǔdòng noun act / action / activity / move / movement
Domain: Modern Chinese 现代汉语

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Śravanasyaputranadagupilāyakalparāja (Fo Shuo Zuishang Mimi Na Na Tian Jing) 《佛說最上祕密那拏天經》 Scroll 1 8
Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 1 7
Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 3 6
Śravanasyaputranadagupilāyakalparāja (Fo Shuo Zuishang Mimi Na Na Tian Jing) 《佛說最上祕密那拏天經》 Scroll 3 5
Zhu Weimojie Jing 《注維摩詰經》 Scroll 2 5
Tathāgatamahākaruṇānirdeśa / Da Ai Jing 《大哀經》 Scroll 6 4
Wenshushili Ji Zhu Xian Suo Shuo Jixiong Shi Ri Shan E Su Yao Jing 《文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經》 Scroll 1 3
Biographies of Eminent Monks 《高僧傳》 Scroll 7 3
Akṣayamatinirdeśasūtra (Echamo Pusa Jing) 《阿差末菩薩經》 Scroll 6 3
Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 5 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
举动进 舉動進 所有色相身力舉動進止 Hu Guo Jing 《護國經》 Scroll 1 23
举动安详 舉動安詳 舉動安詳 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 4
止举动 止舉動 進止舉動染諍皆息 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 8 4
举动施 舉動施 舉動施為強求親近 Udayanavatsarājaparipṛcchānāmaparivarta (Dasheng Rizi Wang Suo Wen Jing) 《大乘日子王所問經》 Scroll 1 4
身分举动 身分舉動 又祕密主乃至身分舉動住止 Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》 Scroll 4 3
及举动 及舉動 若身行止及舉動時 Ratnameghasūtra (Bao Yun Jing) 《寶雲經》 Scroll 2 3
举动作 舉動作 舉動作事常少欲 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 6 3
步举动 步舉動 行步舉動 Tathāgatamahākaruṇānirdeśa / Da Ai Jing 《大哀經》 Scroll 6 3
举动威仪 舉動威儀 舉動威儀 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 50 2
不能举动 不能舉動 我若於此人天大眾之前不能舉動此金剛杵 Tathāgataguhyasūtra (Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing) 《佛說如來不思議祕密大乘經》 Scroll 18 2