NTI Reader
NTI Reader

死人 sǐrén

sǐrén noun dead person / (coll.) to die / (of a death) to happen
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '死人')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 58 20
Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 20 17
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 39 16
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 61 15
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 13 13
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 36 13
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 48 11
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 39 11
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 3 10
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 5 9

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
担死人 擔死人 亦擔死人種 Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 - one scroll by an unknown translator Scroll 1 13
弃死人 棄死人 便棄死人各自還歸 Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 - one scroll by an unknown translator Scroll 1 11
死人身 死人身 用死人身為 Fo Wu Bai Dizi Zi Shuo Benqi Jing 《佛五百弟子自說本起經》 Scroll 1 10
犹如死人 猶如死人 猶如死人屍形在地 Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《新歲經》 Scroll 1 8
死人骨 死人骨 菩薩摩訶薩見是棄死人骨在地歲久 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 5 7
见死人 見死人 又見死人 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 6
念死人 念死人 便念死人乃如是 Wenshushili Wen Pusa Shu Jing 《文殊師利問菩薩署經》 Scroll 1 6
观死人 觀死人 觀死人屍骸諦熟分別 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 17 6
一死人 一死人 於其中路逢一死人 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 6
死人头 死人頭 我所擔者是死人頭手 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 2 6