NTI Reader
NTI Reader

成仙 chéngxiān

chéngxiān verb to become immortal
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Religion 宗教
Notes: (CC-CEDICT '成仙')

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
成仙道 成仙道 光中有藥隨意食之即成仙道 Qi Juzhi Du Bu Fa 《七俱胝獨部法》 Scroll 1 6
成仙众 成仙眾 或與先成仙眾共住 Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 3 3
后成仙 後成仙 願護後成仙貴 Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 Scroll 1 3
成仙贵 成仙貴 願護後成仙貴 Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 Scroll 1 3
成仙人 成仙人 得成仙人 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 54 3
先成仙 先成仙 或與先成仙眾共住 Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 3 2
智成仙 智成仙 巧智成仙 Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 Scroll 8 2