NTI Reader
NTI Reader

死生 sǐshēng

sǐshēng noun life or death / critical (event)
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '死生')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apidamo Fa Zhi Zu Lun) 《阿毘達磨發智論》 Scroll 5 29
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 68 26
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 27 22
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 70 20
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 30 18
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 36 18
Kāśyapaparivarta (Yi Ri Monibao Jing) 《遺日摩尼寶經》 Scroll 1 14
Abhidharmakośaśāstrakārikāvibhāṣya (Apidamo Cang Xian Zong Lun) 《阿毘達磨藏顯宗論》 Scroll 15 14
Discourse on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論頌疏論本》 Scroll 10 12
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 30 12

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
死生天上 死生天上 死生天上 Dou Tiao (Śukasūtra)《兜調經》 Scroll 1 4
死生智力 死生智力 死生智力 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 53 4
死生智 死生智 死生智善巧 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 53 3
人死生 人死生 殊無有能見人死生有所趣向 Sukhāvatīvyūhasūtra (Amituo Sanyesan Fo Saloufo Tan Guodu Rendao Jing) 《阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經》 Scroll 2 3
死生痛痒 死生痛癢 亦可自厭死生痛痒 Sukhāvatīvyūhasūtra (Wuliang Qingjing Pingdeng Jue Jing) 《無量清淨平等覺經》 Scroll 3 3
知死生 知死生 或誦知死生書 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 3
往来死生 往來死生 見人往來死生如有知 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 3
死生不绝 死生不絕 至今世死生不絕 Sukhāvatīvyūhasūtra (Wuliang Qingjing Pingdeng Jue Jing) 《無量清淨平等覺經》 Scroll 3 2
死生性 死生性 死生性不可得故 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 56 2
后死生 後死生 於如來有後死生取著 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 34 2