NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

死生 sǐshēng

sǐshēng noun life or death / critical (event)
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '死生')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apidamo Fa Zhi Zu Lun) 《阿毘達磨發智論》 Scroll 5 29
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 68 26
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 27 22
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 70 20
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 36 18
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 30 18
Kāśyapaparivarta (Yi Ri Monibao Jing) 《遺日摩尼寶經》 Scroll 1 14
Abhidharmakośaśāstrakārikāvibhāṣya (Apidamo Cang Xian Zong Lun) 《阿毘達磨藏顯宗論》 Scroll 15 14
Discourse on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論頌疏論本》 Scroll 10 12
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 30 12

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
死生天上 死生天上 死生天上 Dou Tiao (Śukasūtra)《兜調經》 Scroll 1 4
死生智力 死生智力 死生智力 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 53 4
知死生 知死生 或誦知死生書 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 3
往来死生 往來死生 見人往來死生如有知 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 3
死生痛痒 死生痛癢 亦可自厭死生痛痒 Sukhāvatīvyūhasūtra (Wuliang Qingjing Pingdeng Jue Jing) 《無量清淨平等覺經》 Scroll 3 3
死生智 死生智 死生智善巧 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 53 3
人死生 人死生 殊無有能見人死生有所趣向 Sukhāvatīvyūhasūtra (Amituo Sanyesan Fo Saloufo Tan Guodu Rendao Jing) 《阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經》 Scroll 2 3
趣死生 趣死生 亦復不墮諸趣死生 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 597 2
五者死生 五者死生 五者死生上福德之處 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 2
种死生 種死生 如實了知諸有情類有無量種死生差別 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 415 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
死生 Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
死生 Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
死生 Scroll 14 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
死生 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 2
死生天趣 Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
往來死生 Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 1
死生 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
死生 Scroll 13 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
死生 Scroll 19 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
死生 Scroll 26 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
死生 Scroll 40 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
死生 Scroll 51 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
死生尊者好道惡道 Scroll 1 in Tie Cheng Nili Jing 《鐵城泥犁經》 1
死生天上 Scroll 1 in Dou Tiao (Śukasūtra)《兜調經》 1
如來死生取著 Scroll 34 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
死生 Scroll 8 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
死生長遠 Scroll 16 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
死生苦樂 Scroll 1 in Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 - one scroll by an unknown translator 1
死生 Scroll 2 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
死生原本 Scroll 31 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
死生 Scroll 42 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
五者死生天上人中 Scroll 3 in Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 1
死生煩惱災禍 Scroll 13 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
母子死生 Scroll 2 in Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 1
除滅死生恐怖 Scroll 34 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1