NTI Reader
NTI Reader

增广 (增廣) zēngguǎng

zēngguǎng verb to widen
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '增廣')

Contained in

龙舒增广净土文

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 28 27
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 27 25
Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 Scroll 2 21
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 26 14
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 9 12
Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 11 12
Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 20 12
Dasheng Bao Yun Jing 《大乘寶雲經》 Scroll 3 12
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 14 11
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 2 9

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
令增广 令增廣 苦重令增廣 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 7 74
生长增广 生長增廣 已生憂悲惱苦生長增廣 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 2 10
便增广 便增廣 已生便增廣 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 8
增广流布 增廣流布 般若波羅蜜增廣流布 Xiaopin Boreboluomi Jing 《小品般若波羅蜜經》 Scroll 3 7
增广菩萨 增廣菩薩 增廣菩薩善心施 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 17 6
修习增广 修习增廣 修習增廣 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 26 6
增广具足 增廣具足 增廣具足 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 1 5
智慧增广 智慧增廣 使智慧增廣 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 5
修增广 修增廣 轉修增廣者知如真 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 24 4
增广行 增廣行 不增廣行 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 34 4