NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

胜负 (勝負) shèngfù

shèngfù noun victory or defeat / the outcome of a battle
Domain: Classical Chinese 古文
Notes: (CC-CEDICT '勝負')

Contained in

决胜负

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 27 7
An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 6 6
Fo Shuo Li Shi Apitan Lun 《佛說立世阿毘曇論》 Scroll 10 4
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 4 4
The Blue Cliff Record (Biyanlu) 《佛果圜悟禪師碧巖錄》 Scroll 5 4
Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 Scroll 2 3
Da Ban Niepan Jing Shu 《大般涅槃經疏》 Scroll 4 3
Fo Shuo Wushang Yi Jing 《佛說無上依經》 Scroll 2 3
Da Ban Niepan Jing Shu 《大般涅槃經疏》 Scroll 11 3
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 23 3

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
胜负心 勝負心 未復諍訟有勝負心 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 23 22
诤胜负 諍勝負 是二弟子互諍勝負 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 6 8
存胜负 存勝負 亦不存勝負 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 10 6
知胜负 知勝負 誰知勝負 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 5
胜负差别 勝負差別 有何勝負差別之相 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 99 4
论胜负 論勝負 但論勝負事 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 4
胜负自然 勝負自然 勝負自然興 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 27 4
胜负等 勝負等 勝負等 Dharmasaṃgītisūtra (Fo Shuo Fa Ji Jing) 《佛說法集經》 Scroll 1 4
差别胜负 差別勝負 如空寂靜無有差別勝負之相 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 99 3
计胜负 計勝負 意計勝負 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 48 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
勝負 Scroll 11 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
勝負 Scroll 21 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
勝負 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
說法勝負 Scroll 1 in Li Shui Jing (Pacalā Sutta) 《離睡經》 1
勝負 Scroll 2 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
勝負 Scroll 4 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
弟子勝負 Scroll 6 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 6
勝負 Scroll 9 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
勝負 Scroll 23 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 3
勝負 Scroll 47 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
勝負 Scroll 48 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
凡愚勝負 Scroll 2 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
量度勝負 Scroll 11 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
太子勝負 Scroll 1 in Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 1
勝負 Scroll 5 in Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 1
勝負 Scroll 1 in Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 1
勝負 Scroll 9 in Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 1
勝負 Scroll 10 in Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 1
勝負 Scroll 2 in Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 1
勝負 Scroll 2 in Fa Ju JIng (Dharmapada) 《法句經》 1
勝負義理多少 Scroll 6 in Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 2
四者互相是非勝負 Scroll 10 in Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 1
勝負 Scroll 27 in Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 7
決戰勝負 Scroll 30 in Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 1
勝負自然 Scroll 4 in Fa Ji Yao Song Jing (Dharmapada) 《法集要頌經》 1