NTI Reader
NTI Reader

胜负 (勝負) shèngfù

shèngfù noun victory or defeat / the outcome of a battle
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '勝負')

Contained in

决胜负

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 27 7
An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 6 6
Fo Shuo Li Shi Apitan Lun 《佛說立世阿毘曇論》 Scroll 10 4
The Blue Cliff Record (Biyanlu) 《佛果圜悟禪師碧巖錄》 Scroll 5 4
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 4 4
Fo Shuo Wushang Yi Jing 《佛說無上依經》 Scroll 2 3
Da Ban Niepan Jing Shu 《大般涅槃經疏》 Scroll 4 3
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 3
Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 Scroll 2 3
Da Ban Niepan Jing Shu 《大般涅槃經疏》 Scroll 11 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
胜负心 勝負心 未復諍訟有勝負心 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 23 22
诤胜负 諍勝負 是二弟子互諍勝負 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 6 8
存胜负 存勝負 亦不存勝負 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 10 6
知胜负 知勝負 誰知勝負 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 5
胜负等 勝負等 勝負等 Dharmasaṃgītisūtra (Fo Shuo Fa Ji Jing) 《佛說法集經》 Scroll 1 4
胜负自然 勝負自然 勝負自然興 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 27 4
胜负差别 勝負差別 有何勝負差別之相 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 99 4
论胜负 論勝負 但論勝負事 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 4
生胜负 生勝負 優劣生勝負心 Fo Shuo Li Shi Apitan Lun 《佛說立世阿毘曇論》 Scroll 10 3
怀胜负 懷勝負 以於他所懷勝負心咎責於他 Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 87 3