wèi

 1. wèi verb to fear / to dread
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 恐惧 or 害怕 (Guoyu '畏' v 1; Unihan '畏')
 2. wèi verb to revere / to esteem / to admire
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 敬服 (Guoyu '畏' v 2; Unihan '畏')

Contained in

Also contained in

不畏畏惧敬畏畏兀儿怖畏生畏可畏畏罪畏忌畏缩畏途畏友视为畏途后生可畏人言可畏畏怖畏缩不前畏畏缩缩畏罪自杀不畏强暴不畏强权无所畏忌初生之犊不畏虎敌敌畏望而生畏畏首畏尾

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 2 Shi Zhu Pi Po Sha Lun 《十住毘婆沙論》 — count: 47
 • Scroll 2 Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》 — count: 45
 • Scroll 82 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 — count: 42
 • Scroll 60 Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 — count: 33
 • Scroll 33 Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》 — count: 32
 • Scroll 9 Bodhisattvabhūmi (Pusa Xing Chi Jing) 《菩薩地持經》 — count: 31
 • Scroll 1 Ugradattaparipṛcchā (Yu Jialuo Yue Wen Pusa Xing Jing) 《郁迦羅越問菩薩行經》 — count: 31
 • Scroll 39 Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 — count: 29
 • Scroll 25 Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 — count: 28
 • Scroll 1 Ugradattaparipṛcchā (Fa Jing Jing) 《法鏡經》 — count: 27

Collocations

 • 母子畏 (母子畏) 無母子畏 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 28 — count: 24
 • 忧畏 (憂畏) 無有憂畏 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 11 — count: 22
 • 恐畏 (恐畏) 盡度諸恐畏 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 4 — count: 19
 • 人畏 (人畏) 不使人畏 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 3 — count: 6
 • 畏慎 (畏慎) 忽除所有靖恭畏慎 — Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》, Scroll 1 — count: 5
 • 羞畏 (羞畏) 帝釋天王為羞畏 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 8 — count: 4
 • 畏处 (畏處) 皆求遠離大畏處 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 8 — count: 4
 • 畏伏 (畏伏) 一者畏伏 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 11 — count: 4
 • 畏四毒蛇 (畏四毒蛇) 士夫畏四毒蛇及五拔刀怨 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 43 — count: 3
 • 大畏 (大畏) 皆求遠離大畏處 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 8 — count: 3