wèi

 1. wèi verb to fear / to dread
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 恐惧 or 害怕 (Guoyu '畏' v 1; Unihan '畏')
 2. wèi verb to revere / to esteem / to admire
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 敬服 (Guoyu '畏' v 2; Unihan '畏')

Contained in

大无畏畏惧善无畏敬畏四无所畏畏兀儿施无畏印怖畏生畏无畏无畏德菩萨会无畏德经无畏授所问大乘经观无畏佛说四无所畏经四无所畏经无畏三藏禅要佛说施一切无畏陀罗尼经施一切无畏陀罗尼经佛说无畏陀罗尼经无畏陀罗尼经玄宗朝翻经三藏善无畏赠鸿胪卿行状无畏施可畏畏罪畏忌畏缩畏途畏友无畏王子经视为畏途后生可畏人言可畏畏怖依止不畏之神无所畏无畏山无畏山寺施无畏施无畏者畏缩不前仁心仁德 应世无畏仁慈正义 应世无畏仁者无畏 慈悲无敌勇者无畏慈忍安邦 应世无畏应世无畏菩萨畏因,众生畏果畏敬

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 2 Shi Zhu Pi Po Sha Lun 《十住毘婆沙論》 — count: 50
 • Scroll 2 Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》 — count: 45
 • Scroll 82 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 — count: 44
 • Scroll 25 Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 — count: 39
 • Scroll 60 Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 — count: 35
 • Scroll 33 Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》 — count: 33
 • Scroll 9 Bodhisattvabhūmi (Pusa Xing Chi Jing) 《菩薩地持經》 — count: 32
 • Scroll 1 Ugradattaparipṛcchā (Yu Jialuo Yue Wen Pusa Xing Jing) 《郁迦羅越問菩薩行經》 — count: 32
 • Scroll 39 Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 — count: 29
 • Scroll 1 Vimalakīrtinirdeśasūtra (Shan Si Tongzi Jing) 《善思童子經》 — count: 28

Collocations

 • 母子畏 (母子畏) 無母子畏 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 28 — count: 24
 • 忧畏 (憂畏) 無有憂畏 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 11 — count: 22
 • 恐畏 (恐畏) 盡度諸恐畏 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 4 — count: 18
 • 畏后世 (畏後世) 易受教者畏後世罪 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 1 — count: 9
 • 人畏 (人畏) 不使人畏 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 3 — count: 6
 • 畏慎 (畏慎) 忽除所有靖恭畏慎 — Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》, Scroll 1 — count: 5
 • 畏伏 (畏伏) 一者畏伏 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 11 — count: 4
 • 畏帝王 (畏帝王) 不畏天不畏帝王 — Tie Cheng Nili Jing 《鐵城泥犁經》, Scroll 1 — count: 4
 • 畏今世 (畏今世) 不畏今世後世者 — Tie Cheng Nili Jing 《鐵城泥犁經》, Scroll 1 — count: 4
 • 畏处 (畏處) 皆求遠離大畏處 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 8 — count: 4