NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

仙人 xiānrén

xiānrén noun a sage / an immortal / a celestial being
Domain: Mythology 神话
Notes: (CC-CEDICT '仙人')

Contained in

仙人走兽敝衣仙人广博仙人仙人观相仙人掌谪仙人一切智光明仙人慈心因缘不食肉经广博仙人会大威灯光仙人问疑经迦叶仙人说医女人经婆薮仙人迦毗罗仙人仙人跳古仙人道

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 82
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 39 74
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 22 45
Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 Scroll 3 38
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 69 37
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 37 32
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 20 32
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 9 32
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 17 31
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 19 30

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
仙人住处 仙人住處 此七仙人住處 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 62
国仙人 國仙人 國仙人住處鹿野苑中 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 2 38
罗仙人 羅仙人 有一滿羅仙人之子 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 12
仙人提 仙人提 阿私羅仙人提鞞邏聞眾多仙人共住無事高處 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 37 10
仙人山 仙人山 住王舍城仙人山側黑石室中 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 39 8
众多仙人 眾多仙人 乃往昔時有眾多仙人共住無事高處 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 37 7
仙人曰 仙人曰 阿私羅仙人提鞞邏語諸仙人曰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 37 6
学仙人 學仙人 學仙人王修行梵行 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 14 6
古仙人 古仙人 古仙人逕 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 12 6
仙人王 仙人王 學仙人王修行梵行 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 14 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
四大仙人 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
五通仙人 Scroll 12 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
婆羅門仙人 Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
三明仙人婆羅門 Scroll 16 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
黑山婆羅門仙人 Scroll 22 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
滿仙人 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 4
波羅鹿野苑仙人住處 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
一類仙人 Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
忍辱仙人 Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 1
黑山仙人婆羅門中止 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
波羅仙人精舍 Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
供養仙人 Scroll 10 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
外道仙人師宗 Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
仙人鹿野園 Scroll 12 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
仙人住處鹿野園 Scroll 13 in Madhyamāgama 《中阿含經》 8
仙人修行梵行 Scroll 14 in Madhyamāgama 《中阿含經》 6
剎利仙人 Scroll 15 in Madhyamāgama 《中阿含經》 5
波羅仙人鹿 Scroll 1 in Gu Lai Shi Shi Jing 《古來世時經》 1
名曰仙人 Scroll 1 in Mo Rao Luan Jing 《魔嬈亂經》 2
施與仙人 Scroll 1 in Sudatta Sutta (Velāma) 《須達經》 4
仙人住處鹿野苑 Scroll 2 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 4
仙人住處鹿野苑 Scroll 10 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
仙人 Scroll 12 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 5
昔時王舍城山中仙人住處 Scroll 14 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
鹿野苑仙人住處 Scroll 15 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 27