NTI Reader
NTI Reader

仙人 xiānrén

xiānrén noun a sage / an immortal / a celestial being
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Mythology 神话
Notes: (CC-CEDICT '仙人')

Contained in

仙人走兽敝衣仙人广博仙人仙人观相仙人掌谪仙人一切智光明仙人慈心因缘不食肉经广博仙人会大威灯光仙人问疑经迦叶仙人说医女人经婆薮仙人迦毗罗仙人仙人跳古仙人道

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 82
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 39 74
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 22 45
Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 Scroll 3 38
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 69 36
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 37 32
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 20 32
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 9 32
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 17 31
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 19 30

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
仙人住处 仙人住處 此七仙人住處 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 62
国仙人 國仙人 國仙人住處鹿野苑中 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 2 38
罗仙人 羅仙人 有一滿羅仙人之子 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 12
仙人提 仙人提 阿私羅仙人提鞞邏聞眾多仙人共住無事高處 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 37 10
仙人山 仙人山 住王舍城仙人山側黑石室中 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 39 8
众多仙人 眾多仙人 乃往昔時有眾多仙人共住無事高處 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 37 7
仙人曰 仙人曰 阿私羅仙人提鞞邏語諸仙人曰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 37 6
学仙人 學仙人 學仙人王修行梵行 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 14 6
仙人王 仙人王 學仙人王修行梵行 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 14 6
古仙人 古仙人 古仙人逕 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 12 6