ní nì

 1. noun mud
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (Guoyu '泥' n 1; Unihan '泥')
 2. noun earth / clay
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (Unihan '泥')
 3. noun paste / plaster
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: For example, 枣泥 jujube paste (Guoyu '泥' n 2; Unihan '泥')
 4. verb to make dirty
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 沾汙 (Guoyu '泥' v 1)
 5. verb to plaster
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 涂饰 (Guoyu '泥' v 2; Unihan '泥')

Contained in

Also contained in

霑泥水泥泥巴泥土泥灰灰泥钢筋水泥泥砖结构草泥扜泥泥涂泥途污泥淤泥泥泞托泥浡泥拘泥泥潭泥水泥塑泥淖泥沼泥坑泥金泥沙

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 4 Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa (Wu Qian Wu Bai Fo Ming Shen Zhou Chu Zhang Mie Zui Jing) 《五千五百佛名神呪除障滅罪經》 — count: 98
 • Scroll 1 Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 — count: 73
 • Scroll 3 Commentary on the Hundred Treatise 《百論疏》 — count: 69
 • Scroll 2 Śatakaśāstra (Hundred Treatise) 《百論》 — count: 53
 • Scroll 6 Ratnaketudhāraṇī (Bao Xing Tuoluoni Jing) 《寶星陀羅尼經》 — count: 49
 • Scroll 1 Mūlasarvāstivādabhikṣuṇīprātimokṣasūtra (Genben Shuo Yiqie You Bu Bi Chu Ni Jie Jing) 《根本說一切有部苾芻尼戒經》 — count: 38
 • Scroll 1 Mūlasarvāstīvādapratimokṣasūtra (Genben Shuo Yiqie You Bu Jie Jing) 《根本說一切有部戒經》 — count: 35
 • Scroll 3 Dasheng Xiuxing Pusa Xing Men Zhu Jing Yao Ji 《大乘修行菩薩行門諸經要集》 — count: 31
 • Scroll 52 Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 — count: 31
 • Scroll 1 Anantamukhasādhakadhāraṇī (Chusheng Wubian Men Tuoluoni Jing) 《出生無邊門陀羅尼經》 — count: 29

Collocations

 • 泥罗 (泥羅) 泥羅浮陀地獄 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 4 — count: 9
 • 泥中 (泥中) 自咽已下在糞泥中 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 2 — count: 7
 • 屎泥 (屎泥) 糞屎泥地獄 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 2 — count: 7
 • 泥小 (泥小) 又復自入熱糞屎泥小地獄中 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 2 — count: 5
 • 泥池 (泥池) 譬如聚落傍有泥池 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 18 — count: 4
 • 留泥 (留泥) 婆留泥 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 8 — count: 4
 • 般泥 (般泥) 自然變成阿般泥樓山 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 21 — count: 3
 • 深泥 (深泥) 如牛溺深泥 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 22 — count: 3
 • 名为泥 (名為泥) 是故名為泥羅浮陀 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 4 — count: 3
 • 婆泥 (婆泥) 抳伽羅呵婆泥南 — Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》, Scroll 1 — count: 3