NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

众多 (眾多) zhòngduō

zhòngduō adjective numerous
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
Notes: (CC-CEDICT '眾多')

Contained in

众多学法

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Ni Jiemo 《尼羯磨》 Scroll 2 46
Dharmaguptabhikṣukarman (Seng Jiemo) 《僧羯磨》 Scroll 2 46
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 25 43
Pusa Jie Ben 《菩薩戒本》 Scroll 1 43
Bodhisattvabhūmi (Pusa Xing Chi Jing) 《菩薩地持經》 Scroll 5 39
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 44 39
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 24
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 16 22

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
众多比丘 眾多比丘 眾多比丘持法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 145
众多异学 眾多異學 知眾多異學沙門 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 17
众多外道 眾多外道 有眾多外道出家往詣阿 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 5 17
众多梵志 眾多梵志 眾多梵志於拘薩羅 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 37 12
众多上座 眾多上座 眾多上座比丘 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 11
知众多 知眾多 知眾多異學沙門 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 9
众多比丘尼 眾多比丘尼 爾時眾多比丘尼詣佛所 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 20 9
国众多 國眾多 拘娑羅國眾多梵志中後彷徉 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 39 8
众多仙人 眾多仙人 乃往昔時有眾多仙人共住無事高處 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 37 7
众多婆罗门 眾多婆羅門 彼善宿向毘舍離城中眾多婆羅門 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
頭城眾多人民 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
岸上人民眾多 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
眾多比丘 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
婇女眾多 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
毒蟲眾多 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
天下徑道眾多王道 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
眾多上座比丘 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
人民眾多 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 3
所有金銀珍寶眾多 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
聚會眾多 Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 3
眾多 Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 7
眾多地獄 Scroll 3 in Qishi Jing 《起世經》 2
眾多頗梨 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 1
眾多比丘飯食 Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
眾多 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
眾多鞞舍離麗掣 Scroll 4 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
眾多等心天色巍巍 Scroll 5 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
眾多異學沙門 Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 9
眾多尊長比丘鞞舍離 Scroll 9 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
大地獄眾多 Scroll 12 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
人民眾多 Scroll 1 in Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 《賴吒和羅經》 1
庫藏金銀珍寶眾多無量 Scroll 1 in Hu Guo Jing 《護國經》 3
世間人生死眾多 Scroll 1 in Fanzhi Aboluo Yan Wen Zhong Zun Jing (Assalāyanasutta) 《梵志頞波羅延問種尊經》 1
珍寶眾多 Scroll 1 in Dou Tiao (Śukasūtra)《兜調經》 1
轉輪王眾多 Scroll 2 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 4