tíng

 1. tíng noun a courtyard
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '庭')
 2. tíng noun a law court
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Law 法律

Contained in

家庭开庭法庭家庭用品拜占庭拜占庭帝国黄庭坚庭院北庭大相径庭龙华三庭庭园洞庭湖分庭抗礼温庭筠杜光庭家庭普照家庭成员家庭暴力中庭朝庭掖庭迳庭家庭主妇庭训前庭庭审国际法庭庭外军事法庭天庭后庭单亲家庭石庭径庭飞骑将军入虏庭家庭作业黄庭坚佛光祖庭宜兴大觉寺三好家庭家庭和顺庭前柏树子德香满庭冥庭庭花

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 3 Chan Mi Yao Fa Jing 《禪祕要法經》 — count: 14
 • Scroll 2 Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》 — count: 12
 • Scroll 5 San Guo Yi Shi 《三國遺事》 — count: 11
 • Scroll 1 Nan Yue Zong Sheng Ji 《南嶽總勝集》 — count: 11
 • Scroll 8 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 — count: 11
 • Scroll 4 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 10
 • Scroll 3 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 10
 • Scroll 2 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 — count: 9
 • Scroll 1 San Bao Ganying Yao Lue Lu 《三寶感應要略錄》 — count: 8
 • Scroll 3 Abbreviated History of Monastics Written in the Song (Da Song Seng Shi Lue) 《大宋僧史略》 — count: 8

Collocations

 • 庭中 (庭中) 積著庭中 — Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 《賴吒和羅經》, Scroll 1 — count: 26
 • 庭燎 (庭燎) 佛大庭燎今當然 — Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》, Scroll 3 — count: 19
 • 一庭 (一庭) 廣大見一庭內滿中骨人 — Chan Mi Yao Fa Jing 《禪祕要法經》, Scroll 1 — count: 15
 • 庭宇 (庭宇) 庭宇臺樓具足六萬 — Dasheng Xian Shi Jing 《大乘顯識經》, Scroll 1 — count: 8
 • 庭前 (庭前) 取章柳令埋著庭前 — Long Shu Wu Ming Lun 《龍樹五明論》, Scroll 1 — count: 6
 • 处中庭 (處中庭) 謂戶處食處中庭廁處取水處 — Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》, Scroll 5 — count: 5
 • 庭厕 (庭廁) 謂戶處食處中庭廁處取水處 — Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》, Scroll 5 — count: 5
 • 庭善月 (庭善月) 四明沙門柏庭善月述 — Ren Wang Hu Guo Boreboluomi Jing Shu Shen Bao Ji 《仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記》, Scroll 1 — count: 4
 • 扫庭 (掃庭) 淨掃庭中門戶左右 — Za Baozang Jing 《雜寶藏經》, Scroll 5 — count: 4
 • 门庭 (門庭) 關鑰及門庭 — Maitreyavyākaraṇa (Fo Shuo Mile Xia Sheng Cheng Fo Jing) 《佛說彌勒下生成佛經》, Scroll 1 — count: 4