NTI Reader
NTI Reader

  1. verb to tread on
    Domain: Modern Chinese 现代汉语
  2. noun shoe
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Clothing 服装

Contained in

履行履舄交错履践摩怛履迦履历表衣履革履步履履约西装革履履历鞋履蹑履躬履

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
He Bu Jin Guangming Jing 《合部金光明經》 Scroll 3 67
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 9 48
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 10 45
Ratnaketudhāraṇī (Bao Xing Tuoluoni Jing) 《寶星陀羅尼經》 Scroll 10 43
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 37 39
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 35 39
Bu Kong Juan Suo Zhou Xinjing 《不空羂索呪心經》 Scroll 1 36
Ratnaketudhāraṇī (Bao Xing Tuoluoni Jing) 《寶星陀羅尼經》 Scroll 6 28
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 1 26
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 3 24

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
履水 履水 履水如地 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 22
履地 履地 履地而行 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 16
履屣 履屣 澡瓶履屣 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 13
足履 足履 若足履地時 Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 Scroll 3 6
犹如履 猶如履 猶如履地 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 5
靴履 靴履 奉施靴履 Fo Weishou Jia Zhengzhe Shuo Yebao Chabie Jing (Śukasūtra)《佛為首迦長者說業報差別經》 Scroll 1 5
三履 三履 三履尼三履三摩三履叉裔 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 1 3
履涉 履涉 佛履涉已地相如本 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 4 3
履伽 履伽 密履伽書 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 4 2
遊履 遊履 左右膝上常為遊履 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 2 2