zhàng

zhàng noun a cane / a walking stick
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (Unihan '杖')

Contained in

拐杖锡杖警杖乌杖那执杖得道梯橙锡杖经手杖论拄杖拄杖子扶杖枴杖手杖禅杖权杖铁杖笞杖魔杖执杖经兵杖刑杖杖林山形拄杖

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 13 Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 — count: 50
 • Scroll 1 De Dao Ti Cheng Xizhang Jing 《得道梯橙錫杖經》 — count: 44
 • Scroll 2 Commentary on the Hundred Treatise 《百論疏》 — count: 30
 • Scroll 1 Krodhavijayakalpaguhyatantra (Fo Shuo Miao Jixiang Zui Sheng Genben Da Jiao Jing) 《佛說妙吉祥最勝根本大教經》 — count: 24
 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 24
 • Scroll 2 Shi Shi Yao Lan 《釋氏要覽》 — count: 19
 • Scroll 5 Pi Ni Mu Jing 《毘尼母經》 — count: 18
 • Scroll 31 Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 — count: 17
 • Scroll 102 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 — count: 17
 • Scroll 1 Guanyin Yi Shu 《觀音義疏》 — count: 16

Collocations

 • 刀杖 (刀杖) 有刀杖 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 10 — count: 152
 • 捶杖 (捶杖) 撾打捶杖 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 22 — count: 23
 • 杖捶 (杖捶) 宜加以杖捶 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 21 — count: 15
 • 杖加 (杖加) 或刀杖加 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 7 — count: 12
 • 鞭杖 (鞭杖) 不加鞭杖刀刃不施 — Gu Lai Shi Shi Jing 《古來世時經》, Scroll 1 — count: 12
 • 柱杖 (柱杖) 柱杖而行 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 5 — count: 10
 • 杖持 (杖持) 柱杖持鉢 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 4 — count: 9
 • 杖挝 (杖撾) 皆離於刀杖撾捶恐怖人 — Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》, Scroll 1 — count: 9
 • 杖避 (杖避) 亦不可以力刀杖避 — Sutra on King Prasenajit Covered in Dust After His Mother Passed Away 《佛說波斯匿王太后崩塵土坌身經》, Scroll 1 — count: 9
 • 杖打 (杖打) 或以杖打刀斫 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 25 — count: 9