NTI Reader
NTI Reader

shěn

 1. shěn verb to sink / to submerge
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '沈')
 2. shěn noun juice
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '瀋')
 3. shěn noun liquid / water
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '瀋')
 4. shěn verb to leak / to pour
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '瀋')
 5. shěn verb addicted to
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '沈')
 6. shěn proper noun Shen
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Unihan '沈')

Contained in

沈阳沈处长沈约沈州沈括辽沈战役惛沈沈香沈既济沈阳市沈河沈丘沈庆之沈阳路沈阳故宫沈水沈德符沈亚之沈默是金沈没沈卧

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shi Chan Boluomi Cidi Famen 《釋禪波羅蜜次第法門》 Scroll 4 18
The Great Calming and Contemplation (Mohe Zhi Guan) 《摩訶止觀》 Scroll 4 14
Xiu Xi Zhi Guan Zuochan Fa Yao 《修習止觀坐禪法要》 Scroll 1 13
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 30 13
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 29 13
Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 Scroll 18 12
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Miao Fa Sheng Nian Chu Jing) 《妙法聖念處經》 Scroll 5 12
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 12
Le Bang Wenlei 《樂邦文類》 Scroll 5 12
The Common End of Myriad Good Practices (Wanshan Tonggui Ji) 《萬善同歸集》 Scroll 1 11

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
沈溺 沈溺 而諸眾生沈溺老 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 41 15
沈沦 沈淪 沈淪苦海 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 14
沈重 沈重 身體沈重 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 8
沈铁 沈鐵 墮惡趣中如沈鐵丸 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 9 5
沈浮 沈浮 游泳沈浮而自樂 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 6 4
沈坠 沈墜 皆趣沈墜 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 7 3
沈滞 沈滯 舉動沈滯 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 3
沈檀 沈檀 乃至沈檀龍麝香 Jie Xiang Jing (Gandha) 《佛說戒香經》 Scroll 1 3
沈吟 沈吟 致影沈吟 Yuan Ben Zhi Jing 《緣本致經》 Scroll 1 3
沈思 沈思 或沈思失魂 Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 Scroll 2 3