NTI Reader
NTI Reader

shěn

 1. shěn verb to sink / to submerge
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '沈')
 2. shěn noun juice
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '瀋')
 3. shěn noun liquid / water
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '瀋')
 4. shěn verb to leak / to pour
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '瀋')
 5. shěn verb addicted to
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '沈')
 6. shěn proper noun Shen
  Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Unihan '沈')

Contained in

沈阳沈处长沈约沈括辽沈战役惛沈沈香沈既济沈阳市沈河沈丘沈庆之沈默是金沈卧

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 346 25
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 457 21
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 521 20
Shi Chan Boluomi Cidi Famen 《釋禪波羅蜜次第法門》 Scroll 4 18
Xiu Xi Zhi Guan Zuochan Fa Yao 《修習止觀坐禪法要》 Scroll 1 16
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 7 16
The Great Calming and Contemplation (Mohe Zhi Guan) 《摩訶止觀》 Scroll 4 14
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 30 13
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 29 13
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 553 13

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
沈水 沈水 亦雨天沈水末 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 31
沈沦 沈淪 沈淪苦海 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 10
沈溺 沈溺 而諸眾生沈溺老 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 41 9
沈重 沈重 身體沈重 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 7
沈铁 沈鐵 墮惡趣中如沈鐵丸 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 9 5
栴檀沈 栴檀沈 若栴檀沈水 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 1 5
及沈 及沈 栴檀及沈水 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 1 4
沈檀 沈檀 乃至沈檀龍麝香 Jie Xiang Jing (Gandha) 《佛說戒香經》 Scroll 1 3
沈吟 沈吟 致影沈吟 Yuan Ben Zhi Jing 《緣本致經》 Scroll 1 3
黑沈 黑沈 譬如黑沈水香是眾香之上 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 31 3