NTI Reader
NTI Reader

chá

  1. chá verb to examine / to inquire / to observe / to inspect
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Observation 观察
    Notes: (Unihan '察')
  2. chá verb to notice
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Observation 观察
    Notes: (Unihan '察')

Contained in

警察检察观察觉察考察监察视察侦察最高人民检察院交通警察巡察察看勘察罗乞察娑省察妙观察智审察察觉纠察监察部观察诸法行经占察善恶业报经佛顶放无垢光明入普门观察一切如来心陀罗尼经观察者洞察监察院明察察察警察局观察员观察力察纳督察检察官考察团体察察知观察家明察秋毫考察经洞察力失察考察队监察人诊察细察探察按察察访察验姚察

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 327 32
Sāgaramatiparipṛcchāsūtra (Haiyi Pusa Suo Wen Jing Yin Famen Jing) 《佛說海意菩薩所問淨印法門經》 Scroll 7 32
Sāgaramatiparipṛcchāsūtra (Haiyi Pusa Suo Wen Jing Yin Famen Jing) 《佛說海意菩薩所問淨印法門經》 Scroll 8 31
Guang Zan Jing 《光讚經》 Scroll 3 30
Nidānasūtra (Fo Shuo Jiu Cheng Yu Jing) 《佛說舊城喻經》 Scroll 1 19
Wangfa Zheng Lilun 《王法正理論》 Scroll 1 18
Abhidharmadharmaskandhapādaśāstra (Apidamo Fa Yun Zu Lun) 《阿毘達磨法蘊足論》 Scroll 8 18
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 49 17
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 61 17
Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 4 15

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
善观察 善觀察 於中復善觀察 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 20
伺察 伺察 伺察所得 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 16
谛观察 諦觀察 諦觀察諸行 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 45 13
正观察 正觀察 謂正觀察 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 2 10
察所得 察所得 伺察所得 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 8
自省察 自省察 彼若不依正思惟自省察者 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 18 7
察帝 察帝 為察帝利 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 2 5
察思惟 察思惟 當善觀察思惟於心 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 10 4
如观察 如觀察 如觀察 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 3 4
灌顶察 灌頂察 灌頂察帝利轉輪王 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 2 4