chá

 1. chá verb to examine / to inquire / to inspect
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Observation 观察
  Notes: In the sense of 调查; as in 审察 or 考察 (Guoyu '察' v 1; Mathews 1931 '察', p. 12; NCCED '察', p. 205; Unihan '察'; XHZD '察', p. 71)
 2. chá verb to observe / to notice
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Observation 观察
  Notes: As in 观察 (Guoyu '察' v 2; Unihan '察')
 3. chá verb to understand
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 了解 (Guoyu '察' v 3)
 4. chá verb to evaluate and promote
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '察' v 4)
 5. chá proper noun Cha
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '察')
 6. chá adjective clean
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 清晰 (Guoyu '察' adj)

Contained in

Also contained in

警察检察察合觉察考察监察视察侦察最高人民检察院交通警察巡察察看勘察省察审察察言观色察议察觉查察监察部观察者洞察监察院明察察察警察局观察力察纳督察检察官考察团体察察知观察家明察秋毫洞察力失察考察队监察人诊察细察探察

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Niyatāniyatagatimudrāvatārasūtra (Bubi Ding Dingzhi Ru Yin Jing) 《不必定入定入印經》 — count: 37
 • Scroll 7 Sāgaramatiparipṛcchāsūtra (Haiyi Pusa Suo Wen Jing Yin Famen Jing) 《佛說海意菩薩所問淨印法門經》 — count: 32
 • Scroll 8 Sāgaramatiparipṛcchāsūtra (Haiyi Pusa Suo Wen Jing Yin Famen Jing) 《佛說海意菩薩所問淨印法門經》 — count: 31
 • Scroll 3 Guang Zan Jing 《光讚經》 — count: 30
 • Scroll 1 Nidānasūtra (Fo Shuo Jiu Cheng Yu Jing) 《佛說舊城喻經》 — count: 19
 • Scroll 8 Abhidharmadharmaskandhapādaśāstra (Apidamo Fa Yun Zu Lun) 《阿毘達磨法蘊足論》 — count: 18
 • Scroll 1 Wangfa Zheng Lilun 《王法正理論》 — count: 18
 • Scroll 61 Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 — count: 17
 • Scroll 3 Lokadharaparipṛcchā (Chi Ren Pusa Jing) 《持人菩薩經》 — count: 15
 • Scroll 4 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 — count: 15

Collocations

 • 如是观察 (如是觀察) 如是觀察則為真實 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 12 — count: 24
 • 善观察 (善觀察) 於中復善觀察 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 9 — count: 18
 • 伺察 (伺察) 伺察所得 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 6 — count: 16
 • 谛观察 (諦觀察) 諦觀察諸行 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 45 — count: 11
 • 正观察 (正觀察) 謂正觀察 — Sangītisūtra 《大集法門經》, Scroll 2 — count: 10
 • 察所得 (察所得) 伺察所得 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 6 — count: 8
 • 自省察 (自省察) 彼若不依正思惟自省察者 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 18 — count: 6
 • 察帝 (察帝) 為察帝利 — Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》, Scroll 2 — count: 5
 • 善察 (善察) 善察人根 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 3 — count: 4
 • 灌顶察 (灌頂察) 灌頂察帝利轉輪王 — Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》, Scroll 2 — count: 4