NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

观察 (觀察) guānchá

guānchá verb to observe
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Observation 观察
Notes: (CC-CEDICT '觀察')

Contained in

妙观察智观察诸法行经佛顶放无垢光明入普门观察一切如来心陀罗尼经观察者观察员观察力观察家

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Niyatāniyatagatimudrāvatārasūtra (Bubi Ding Dingzhi Ru Yin Jing) 《不必定入定入印經》 Scroll 1 76
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 4 75
Outline of the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽師地論略纂》 Scroll 5 56

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
如实观察 如實觀察 十四不能如實觀察 Guangyi Famen Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《廣義法門經》 Scroll 1 37
观察非我 觀察非我 多聞聖弟子於此五受陰觀察非我 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 3 17
观察无我 觀察無我 教諸弟子於色觀察無我 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 5 10
观察众 觀察眾 以他心智觀察眾心 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 9 6
见处观察 見處觀察 若多聞聖弟子於此六見處觀察非我 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 6 5
处观察 處觀察 多聞聖弟子於此六入處觀察非我 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 11 5
观察无常 觀察無常 觀察無常法 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 6 5
观察罗睺罗 觀察羅睺羅 世尊觀察羅睺羅心 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 8 5
称量观察 稱量觀察 稱量觀察 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 4
观察生灭 觀察生滅 觀察生滅 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 5 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
智慧觀察 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
稱量觀察 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
觀察 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
五者善於觀察起滅 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
五者善於觀察起滅 Scroll 9 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
觀察緣生 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
觀察 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
觀察阿難 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 3
普遍觀察 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 1
觀察有漏 Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 1
觀察 Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 1
稱量觀察 Scroll 6 in Qishi Jing 《起世經》 1
次第觀察世間 Scroll 7 in Qishi Jing 《起世經》 2
觀察推尋 Scroll 8 in Qishi Jing 《起世經》 1
稱量觀察 Scroll 6 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
使者如是世間觀察 Scroll 7 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
觀察 Scroll 8 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
觀察明達 Scroll 7 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
觀察 Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
他心智觀察 Scroll 9 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
他心智觀察 Scroll 29 in Madhyamāgama 《中阿含經》 4
不可思惟觀察 Scroll 32 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
於是世間觀察 Scroll 1 in Saptasūryodasūtra 《薩鉢多酥哩踰捺野經》 1
觀察 Scroll 1 in Fa Hai Jing 《法海經》 1
如是觀察 Scroll 1 in Da Sheng Yi Jing (Mahānidānasūtra) 《大生義經》 1