NTI Reader
NTI Reader

观察 (觀察) guānchá

guānchá verb to observe
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Observation 观察
Notes: (CC-CEDICT '觀察')

Contained in

妙观察智观察诸法行经佛顶放无垢光明入普门观察一切如来心陀罗尼经观察者观察员观察力观察家观察使

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Niyatāniyatagatimudrāvatārasūtra (Bubi Ding Dingzhi Ru Yin Jing) 《不必定入定入印經》 Scroll 1 76
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 4 75
Outline of the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽師地論略纂》 Scroll 5 56

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
如实观察 如實觀察 十四不能如實觀察 Guangyi Famen Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《廣義法門經》 Scroll 1 27
观察非我 觀察非我 多聞聖弟子於此五受陰觀察非我 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 3 17
观察无我 觀察無我 教諸弟子於色觀察無我 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 5 10
观察众 觀察眾 以他心智觀察眾心 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 9 6
观察罗睺罗 觀察羅睺羅 世尊觀察羅睺羅心 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 8 5
处观察 處觀察 多聞聖弟子於此六入處觀察非我 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 11 5
观察无常 觀察無常 觀察無常法 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 6 5
见处观察 見處觀察 若多聞聖弟子於此六見處觀察非我 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 6 5
实观察 實觀察 作實觀察注意積集 Xi Zheng Yinyuan Jing (Sāmagāmasutta) 《息諍因緣經》 Scroll 1 4
称量观察 稱量觀察 稱量觀察 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 4