NTI Reader
NTI Reader

取灭度 (取滅度) qǔmièdù

qǔmièdù set phrase to enter Nirvāṇa / to pass away
Domain: Buddhism 佛教
Notes: See 入滅

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 50 22
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 13
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 36 11
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 37 10
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 4 8
Zui Sheng Wen Pusa Shi Zhu Chu Gou Duan Jie Jing 《最勝問菩薩十住除垢斷結經》 Scroll 9 8
Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 3 7
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 18 7
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 5
Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 2 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
先取灭度 先取滅度 我當先取滅度 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 18 17
便取灭度 便取滅度 已入四禪便取滅度 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 50 14
佛取灭度 佛取滅度 佛取滅度 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 8
今取灭度 今取滅度 今取滅度 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 2 8
现取灭度 現取滅度 現取滅度 Du Shi Pin Jing 《度世品經》 Scroll 2 8
方取灭度 方取滅度 然後導師方取滅度 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 6
如来取灭度 如來取滅度 如來取滅度 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 6
世取灭度 世取滅度 於世取滅度 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 28 4
取灭度时 取滅度時 及至終夜棄所受餘無為之情取滅度時 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 4
日取灭度 日取滅度 八日取滅度 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 4