NTI Reader
NTI Reader

取灭度 (取滅度) qǔmièdù

qǔmièdù set phrase to enter Nirvāṇa / to pass away
Domain: Buddhism 佛教
Notes: See 入滅

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 50 22
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 13
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 36 11
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 37 10
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 4 8
Zui Sheng Wen Pusa Shi Zhu Chu Gou Duan Jie Jing 《最勝問菩薩十住除垢斷結經》 Scroll 9 8
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 18 7
Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 3 7
Pusa Cong Doshuaitian Jiang Shen Mu Tai Shuo Guang Pu Jing 《菩薩從兜術天降神母胎說廣普經》 Scroll 7 5
Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 5 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
先取灭度 先取滅度 我當先取滅度 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 18 17
便取灭度 便取滅度 已入四禪便取滅度 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 50 14
今取灭度 今取滅度 今取滅度 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 2 8
现取灭度 現取滅度 現取滅度 Du Shi Pin Jing 《度世品經》 Scroll 2 8
佛取灭度 佛取滅度 佛取滅度 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 8
如来取灭度 如來取滅度 如來取滅度 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 6
方取灭度 方取滅度 然後導師方取滅度 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 6
取灭度时 取滅度時 及至終夜棄所受餘無為之情取滅度時 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 4
日取灭度 日取滅度 八日取滅度 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 4
世取灭度 世取滅度 於世取滅度 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 28 4