NTI Reader
NTI Reader

墙 (牆) qiáng

qiáng noun wall
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Architecture 建筑学
Notes: (Unihan '牆')

Contained in

防火墙围墙墙壁墙纸兄弟阋墙山形墙三角墙山墙护墙墙垣城墙花墙头花墙洞筑土墙碑墙女墙柏林围墙粉墙外墙翻墙哭墙西墙幕墙墙根垣墙矮墙铜墙铁壁墙角万人碑墙功德主碑墙般若墙佛光山名家百人碑墙憍慢为垣墙

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
墙七 牆七 宮牆七重 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 31
宫墙 宮牆 宮牆七重 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 30
宝墙 寶牆 挾道兩邊有七重寶牆 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 22
重墙 重牆 其七重牆 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 19
金墙 金牆 金牆銀門 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 15
穿墙 穿牆 穿牆開藏 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 11
园墙 園牆 園牆七重 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 9
墙通往 牆通往 復有重牆通往來道亦四寶作 Ding Sheng Wang Yinyuan Jing (Mandhātāvadāna) 《頂生王因緣經》 Scroll 2 9
墙周匝 牆周匝 或見無壞幢牆周匝圍遶 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 49 8
墙上 牆上 七重牆上皆有樓閣臺觀 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 7