NTI Reader
NTI Reader

弥勒菩萨 (彌勒菩薩) Mílè Púsà

Mílè Púsà proper noun Maitreya Bodhisattva
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Mahāyāna Buddhism 大乘佛教 , Concept: Bodhisattva 菩萨
Notes: Sanskrit equivalent: maitreya, Japanese: Miroku-bosatsu; The bodhisattva that will be the next Buddha of our world to come after Shakyamuni Buddha, often portrayed as a big bellied Buddha, currently abiding in Tuṣita Heaven 兜率天 (JEBD 'Miroku-bosatsu'; FGDB '彌勒菩薩')

Contained in

弥勒菩萨问八法会弥勒菩萨所问会弥勒菩萨所问本愿经观弥勒菩萨上生兜率天经佛说观弥勒菩萨上生兜率天经佛说弥勒菩萨发愿王偈弥勒菩萨发愿王偈弥勒菩萨所问经论观弥勒菩萨下生经弥勒菩萨般涅槃经

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
弥勒菩萨摩诃萨 彌勒菩薩摩訶薩 彌勒菩薩摩訶薩白佛言 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 1 193
尔时弥勒菩萨 爾時彌勒菩薩 爾時彌勒菩薩觀察眾心 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 3 84
告弥勒菩萨 告彌勒菩薩 佛告彌勒菩薩 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 3 79
弥勒菩萨白佛 彌勒菩薩白佛 彌勒菩薩白佛言 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 7 39
弥勒菩萨言 彌勒菩薩言 佛告彌勒菩薩言 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 6 33
弥勒菩萨语 彌勒菩薩語 彌勒菩薩語須菩提 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 8 15
语弥勒菩萨 語彌勒菩薩 須菩提語彌勒菩薩 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 8 12
时弥勒菩萨 時彌勒菩薩 時彌勒菩薩普告大眾言 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 8 12
白弥勒菩萨 白彌勒菩薩 具壽善現白彌勒菩薩摩訶薩言 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 168 12
见弥勒菩萨 見彌勒菩薩 欲見彌勒菩薩 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 58 12