1. noun pear
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Food and Drink 饮食 , Concept: Fruit 水果
  Notes: (Unihan '梨')
 2. proper noun Li
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
 3. foreign li
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Foreign Language 外语
  Notes: Used to transliterate foreign names
 4. noun an opera
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '梨')
 5. verb to cut / to slash
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '梨')

Contained in

周梨槃陀迦頗梨梨俱吠陀阿闍梨毘梨耶毘梨耶波罗蜜僧伽梨帛尸梨密帛尸梨密多罗迦梨王梨车多摩梨帝凤梨舍梨子国王不梨先泥十夢经毘梨只那梨迦聚落那梨聚落菴婆婆梨须提梨拏阿闍梨大曼荼攞灌顶仪轨大毘卢遮那经阿闍梨真实智品中阿闍梨住阿字观门牟梨曼陀罗呪经佛说穰麌梨童女经穰麌梨童女经帛尸梨蜜多罗尸梨密多罗诃梨跋摩阿梨耶识摩侄梨迦末伽梨拘舍梨末伽梨俱舍梨子稽舍今陂梨跋提梨迦泥梨阇梨菴婆梨园棠梨雪梨梨子阿梨吒经阿梨吒巴梨梨树持梨哆阿罗哆波吒梨耶梨果杜梨山梨迦梨隶优多梨

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Zun Sheng Pusa Suo Wen Yiqie Zhu Fa Ru Wuliang Men Tuoluoni Jing 《尊勝菩薩所問一切諸法入無量門陀羅尼經》 — count: 196
 • Scroll 1 Mahāsaṅghabhikṣuṇivinaya (Mohe Sengzhi Biqiuni Jie Ben) 《摩訶僧祇比丘尼戒本》 — count: 92
 • Scroll 8 Tuoluoni Za Ji 《陀羅尼雜集》 — count: 82
 • Scroll 1 Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 — count: 76
 • Scroll 1 Sumukhanāmadhāraṇīsūtra (Hu Ming Famen Shen Zhou Jing) 《護命法門神呪經》 — count: 73
 • Scroll 60 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 — count: 58
 • Scroll 109 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 — count: 58
 • Scroll 10 Tuoluoni Za Ji 《陀羅尼雜集》 — count: 54
 • Scroll 6 Tuoluoni Za Ji 《陀羅尼雜集》 — count: 51
 • Scroll 47 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 — count: 50

Collocations

 • 梨迦 (梨迦) 奔茶梨迦獄名奔茶梨迦耶 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 4 — count: 38
 • 茶梨 (茶梨) 奔茶梨地獄 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 4 — count: 28
 • 摩梨 (摩梨) 檀俱摩梨華 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 3 — count: 27
 • 诃梨 (訶梨) 乃至一片訶梨勒 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 8 — count: 18
 • 梨聚落 (梨聚落) 尊者摩訶迦旃延住釋氏訶梨聚落精舍 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 20 — count: 16
 • 迦梨 (迦梨) 諸比丘會於迦梨羅講堂上 — Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》, Scroll 1 — count: 16
 • 婆梨 (婆梨) 婆梨婆村及詣負彌城 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 3 — count: 15
 • 波梨 (波梨) 見波梨梵志於大眾中作如是說 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 11 — count: 15
 • 梨睒 (梨睒) 名為句梨睒 — Dalou Tan Jing 《大樓炭經》, Scroll 3 — count: 15
 • 句梨 (句梨) 名為句梨睒 — Dalou Tan Jing 《大樓炭經》, Scroll 3 — count: 15