NTI Reader
NTI Reader

chōng

  1. chōng verb to fill / to satisfy / to fulfill / to substitute
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
  2. chōng adjective sufficient / full
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况

Contained in

充实充分充满充任充当补充补充成分充足扩充扩充口充沛补充词组充份充饥充饥充其量弘充王充充塞充溢充盈充斥充裕充电冒充权充充数滥竽充数精力充沛填充充公充气充军充血充满阳光充车西充西充县充好李充张充汗牛充栋充栋汗牛

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Baizhang Zen Monastic Regulations 《勅修百丈清規》 Scroll 4 31
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 75 24
Monijiao Xia Bu Zan 《摩尼教下部讚》 Scroll 1 17
Mūlasarvāstivādabhikṣuṇīvinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Bi Chu Ni Pi Nai Ye) 《根本說一切有部苾芻尼毘奈耶》 Scroll 11 17
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 6 15
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 14
Abbreviated History of Monastics Written in the Song (Da Song Seng Shi Lue) 《大宋僧史略》 Scroll 2 13
Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 《弘明集》 Scroll 12 11
Abbreviated History of Monastics Written in the Song (Da Song Seng Shi Lue) 《大宋僧史略》 Scroll 3 10
Ji Shenzhou San Bao Gan Tong Lu 《集神州三寶感通錄》 Scroll 3 10

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
充饱 充飽 使得充飽 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 25 16
充备 充備 明達悉充備 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 15 11
踊跃充 踴躍充 踊躍充遍不能自勝 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 7 8
充躯 充軀 食取充軀 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 18 7
香气充 香氣充 香氣充遍 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 7
取充 取充 食取充軀 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 18 6
充益 充益 充益身體長壽安樂 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 1 6
气力充 氣力充 得色氣力充 Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 Scroll 2 4
令充 令充 悉令充備 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 11 3
充虚 充虛 以充虛乏 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 9 2