jiē

jiē noun street / road / thoroughfare
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Transportation 交通
Notes: For example, 大街小巷 'great streets and small alleys' (CCI p. 31; Unihan '街')

Contained in

长椿街街道唐人街街头大街街坊牛街礼拜寺街区街坊们大街小巷街上街巷上街扫街逛街华尔街骂街泼妇骂街老街街旁花街街灯华尔街日报街坊邻里街舞十字街头沿街查街

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 4 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 28
 • Scroll 2 Abbreviated History of Monastics Written in the Song (Da Song Seng Shi Lue) 《大宋僧史略》 — count: 26
 • Scroll 42 A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 — count: 22
 • Scroll 51 A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 — count: 19
 • Scroll 3 Abbreviated History of Monastics Written in the Song (Da Song Seng Shi Lue) 《大宋僧史略》 — count: 18
 • Scroll 43 A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 — count: 10
 • Scroll 17 Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 — count: 9
 • Scroll 44 A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 — count: 9
 • Scroll 2 Ding Sheng Wang Yinyuan Jing (Mandhātāvadāna) 《頂生王因緣經》 — count: 8
 • Scroll 6 Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》 — count: 8

Collocations

 • 街衢 (街衢) 一切街衢 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 8 — count: 78
 • 街里 (街裡) 街里街里 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 4 — count: 23
 • 街陌 (街陌) 即便疏偈題著諸門街陌里巷 — Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》, Scroll 1 — count: 16
 • 城中街 (城中街) 城中街曲大樂 — Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》, Scroll 1 — count: 11
 • 街路 (街路) 充滿街路 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 4 — count: 9
 • 街曲 (街曲) 城中街曲大樂 — Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》, Scroll 1 — count: 8
 • 中街 (中街) 向彼中街蓮華之所 — Ratnaketudhāraṇī (Bao Xing Tuoluoni Jing) 《寶星陀羅尼經》, Scroll 5 — count: 5
 • 街中 (街中) 於城北門入城乞食乃至街中 — Ratnaketudhāraṇī (Bao Xing Tuoluoni Jing) 《寶星陀羅尼經》, Scroll 3 — count: 5
 • 街功德 (街功德) 專知官右神策軍散兵馬使衙前馬軍正將兼押衙特進行鄧州司法參軍南珍貢右神策軍護軍中尉兼右街功德使元從興元元從雲麾將軍右監門衛大將軍知內侍省事上柱國交城縣開國男食邑三百戶臣霍仙鳴 — Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》, Scroll 40 — count: 5
 • 街市 (街市) 見城中街市成就是三地 — Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》, Scroll 16 — count: 5