NTI Reader
NTI Reader

六十七 liùshíqī

liùshíqī number 67
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
Notes: (Wikipedia '67')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 10 9
Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 7 8
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 18 5
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 5
Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 15 5
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 19 5
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 20 4
Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Fo Shuo Sui Qiu Ji De Da Zizai Tuoluoni Shen Zhou Jing) 《佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經》 Scroll 1 4
Rāṣṭrapālaparipṛcchāsūtra (Fo Shuo Jingang Xiang Pusa Da Ming Chengjiu Yi Gui Jing) 《佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經》 Scroll 3 4
Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Pubian Guangming Qing Jing Chisheng Ruyi Bao Yin Xin Wu Neng Sheng Da Ming Wang Da Sui Qiu Tuoluoni Jing) 《普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經》 Scroll 2 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
百六十七 百六十七 大般若波羅蜜多經卷第一百六十七 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 167 21
六十七年 六十七年 六十七年 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 9 18
六十七句 六十七句 二合六十七句 Sarvadurgatipariśodhanauṣṇīṣavijayadhāraṇi (Zui Sheng Fo Ding Tuoluoni Jing) 《最勝佛頂陀羅尼經》 Scroll 1 18
六十七捲 六十七捲 從六十七卷下四卷半 Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 13 17
六十七云海 六十七雲海 即新經六十七云 Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 Scroll 8 10
春秋六十七 春秋六十七 春秋六十七 Commentary on the Zhao Lun 《肇論疏》 Scroll 1 10
寿六十七 壽六十七 壽六十七劫 Tathāgatajñānamudrā (Fo Shuo Hui Yin Sanmei Jing) 《佛說慧印三昧經》 Scroll 1 10
三百六十七 三百六十七 萬三百六十七字 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 16 9
一百六十七 一百六十七 一百六十七 Ratnaketudhāraṇī (Bao Xing Tuoluoni Jing) 《寶星陀羅尼經》 Scroll 6 9
六十七亿 六十七億 於此世界有六十七億不退菩薩往生彼國 Sukhāvatīvyūhasūtra (The Infinite Life Sutra) 《無量壽經》 Scroll 2 7