NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

六十七 liùshíqī

liùshíqī number 67
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
Notes: (Wikipedia '67')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 10 9
Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 7 8
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 5
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 18 5
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 19 5
Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 15 5
Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Pubian Guangming Qing Jing Chisheng Ruyi Bao Yin Xin Wu Neng Sheng Da Ming Wang Da Sui Qiu Tuoluoni Jing) 《普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經》 Scroll 2 4
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 20 4
Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Fo Shuo Sui Qiu Ji De Da Zizai Tuoluoni Shen Zhou Jing) 《佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經》 Scroll 1 4
Ratnaketudhāraṇī (Bao Xing Tuoluoni Jing) 《寶星陀羅尼經》 Scroll 6 4

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
百六十七 百六十七 大般若波羅蜜多經卷第一百六十七 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 167 21
六十七句 六十七句 二合六十七句 Sarvadurgatipariśodhanauṣṇīṣavijayadhāraṇi (Zui Sheng Fo Ding Tuoluoni Jing) 《最勝佛頂陀羅尼經》 Scroll 1 18
六十七年 六十七年 六十七年 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 9 18
六十七卷 六十七卷 從六十七卷下四卷半 Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 13 17
六十七云海 六十七雲海 即新經六十七云 Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 Scroll 8 10
寿六十七 壽六十七 壽六十七劫 Tathāgatajñānamudrā (Fo Shuo Hui Yin Sanmei Jing) 《佛說慧印三昧經》 Scroll 1 10
春秋六十七 春秋六十七 春秋六十七 Commentary on the Zhao Lun 《肇論疏》 Scroll 1 10
一百六十七 一百六十七 一百六十七 Ratnaketudhāraṇī (Bao Xing Tuoluoni Jing) 《寶星陀羅尼經》 Scroll 6 9
三百六十七 三百六十七 萬三百六十七字 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 16 9
合六十七 合六十七 二合六十七 Dhvajāgrakeyūrādhāraṇī (Fo Shuo Wu Neng Sheng Fan Wang Rulai Zhuangyan Tuoluoni Jing) 《佛說無能勝幡王如來莊嚴陀羅尼經》 Scroll 1 7

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
三千八百六十七 Scroll 7 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
三百六十七 Scroll 16 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
四千四百六十七 Scroll 50 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
六十七 Scroll 5 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
六十七 Scroll 3 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
丹本六十七 Scroll 13 in Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 1
大般若波羅蜜多經卷第一六十七 Scroll 167 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 2
信解品第三十六十七 Scroll 248 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
大般若波羅蜜多經卷第二六十七 Scroll 267 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 2
大般若波羅蜜多經卷第三六十七 Scroll 367 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 2
六十七 Scroll 381 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
六十七眾生 Scroll 24 in The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 1
六十七 Scroll 1 in Prajñapāramitānāmāṣṭaśataka 《聖八千頌般若波羅蜜多一百八名真實圓義陀羅尼經》 1
六十七 Scroll 7 in Suvikrāntavikrāmiparipṛcchāprajñāpāramitāsūtra 《勝天王般若波羅蜜經》 1
六十七 Scroll 1 in Chinese-Sanskrit Phonetic Comparison for the Prajñāpāramitāhṛdayasūtra 《唐梵翻對字音般若波羅蜜多心經》 1
六十七 Scroll 2 in The Sūtra on the Mahāyāna Practice of the Six Perfections 《大乘理趣六波羅蜜多經》 1
六十七 Scroll 6 in Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing) 《大薩遮尼乾子所說經》 1
六十七 Scroll 48 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
六十七 Scroll 1 in Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśasūtra (Fo Huayan Ru Rulai De Zhi Bu Siyi Jingjie Jing) 《佛華嚴入如來德智不思議境界經》 1
六十七 Scroll 4 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
六十七 Scroll 7 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
應當以此六十七法門一切 Scroll 76 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
世界六十七不退菩薩往生 Scroll 2 in Sukhāvatīvyūhasūtra (The Infinite Life Sutra) 《無量壽經》 1
六十七 Scroll 19 in Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 1
六十七 Scroll 21 in Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 4