NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

大夫 dàifu

  1. dàifu noun doctor
    Domain: Health 健康
  2. dàifu noun second level minister
    Domain: History 历史

Contained in

御史大夫士大夫蒙古大夫

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Lushan Ji 《廬山記》 Scroll 5 24
Mūlasarvāstivādanidānamātṛkā (Genben Shuo Yiqie You Bu Nituona Mu De Jia) 《根本說一切有部尼陀那目得迦》 Scroll 1 21
Dai Zong Chao Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi San Zang He Shang Biao Zhi Ji 《代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集》 Scroll 1 18
Ji Gu Jin Fodao Lun Heng 《集古今佛道論衡》 Scroll 4 16
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 23 16
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 16
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 22 13
Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 Scroll 8 11
Bian Zheng Lun 《辯正論》 Scroll 4 11
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 9 10

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
大夫试 大夫試 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 574
散大夫 散大夫 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 439
奉大夫 奉大夫 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 194
大夫人 大夫人 最大夫人白郁伽長者 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 9 110
禄大夫 祿大夫 銀青光祿大夫邠王傅上柱國固安縣開國伯盧粲 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 1 56
大夫行 大夫行 銀青光祿大夫行中書侍郎同中書門下三品監修國史上柱國興平縣開國侯陸象先等 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 1 21
王大夫 王大夫 我今傳聞王大夫人生好童子 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 3 19
大夫守 大夫守 朝議大夫守中書舍人崇文館學士上柱國野王縣開國男蘇晉 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 1 15
议大夫 議大夫 朝議大夫守中書舍人崇文館學士上柱國野王縣開國男蘇晉 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 1 11
中大夫 中大夫 中大夫檢校兵部侍郎臣崔湜潤文 Sarvadharmaguṇavyūharājasūtra (Fo Shuo Yiqie Gongde Zhuangyan Wang Jing) 《佛說一切功德莊嚴王經》 Scroll 1 10

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
西天譯經三藏大夫傳教大師法天 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 1
西天譯經三藏大夫傳教大師法天 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
西天譯經三藏大夫傳教大師法天 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
西天譯經三藏大夫祿傳法大師施護 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
西天譯經三藏大夫祿傳法大師施護 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
西天譯經三藏大夫祿明教大師法賢 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 1
西天譯經三藏大夫祿傳法大師賜紫沙門施護 Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
西天譯經三藏大夫祿傳法大師賜紫沙門施護 Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
西天譯經三藏大夫祿傳法大師賜紫沙門施護 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
西天譯經三藏大夫祿傳法大師賜紫沙門施護 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
西天譯經三藏大夫祿傳法大師賜紫沙門施護 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
西天譯經三藏大夫祿傳法大師施護 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 1
西天譯經三藏大夫祿傳法大師施護 Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 1
西天譯經三藏大夫祿明教大師法賢 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 1
大夫使 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 6
西天譯經三藏大夫祿明教大師法賢 Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 1
西天譯經三藏大夫傳教大師法天 Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 1
大夫郁伽長者 Scroll 9 in Madhyamāgama 《中阿含經》 10
西天譯經三藏大夫傳法大師施護 Scroll 1 in Yuan Sheng Shu Jing (Pāricchattaka) 《園生樹經》 1
西天譯經三藏大夫祿明教大師法賢 Scroll 1 in Saptasūryodasūtra 《薩鉢多酥哩踰捺野經》 1
西天譯經三藏大夫傳法大師施護 Scroll 1 in Lunwang Qi Bao Jing (Cakkavatti) 《輪王七寶經》 1
西天譯經三藏大夫祿明教大師法賢 Scroll 1 in Bimbisārapratyudgamanasūtra (King Bimbisāra Sūtra) 《頻婆娑羅王經》 1
西天譯經三藏大夫祿明教大師法賢 Scroll 1 in Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 1
西天譯經三藏大夫祿明教大師法賢 Scroll 2 in Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 1
西天譯經三藏大夫傳法大師施護 Scroll 1 in Da Sheng Yi Jing (Mahānidānasūtra) 《大生義經》 1