NTI Reader
NTI Reader

大夫 dàifu

  1. dàifu noun doctor
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Health 健康
  2. dàifu noun second level minister
    Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

御史大夫士大夫蒙古大夫谏议大夫

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Lushan Ji 《廬山記》 Scroll 5 24
Mūlasarvāstivādanidānamātṛkā (Genben Shuo Yiqie You Bu Nituona Mu De Jia) 《根本說一切有部尼陀那目得迦》 Scroll 1 21
Dai Zong Chao Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi San Zang He Shang Biao Zhi Ji 《代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集》 Scroll 1 18
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 23 16
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 16
Ji Gu Jin Fodao Lun Heng 《集古今佛道論衡》 Scroll 4 16
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 22 13
Bian Zheng Lun 《辯正論》 Scroll 4 11
Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 Scroll 8 11
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 9 10

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
大夫试 大夫試 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 574
散大夫 散大夫 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 439
奉大夫 奉大夫 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 194
大夫人 大夫人 最大夫人白郁伽長者 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 9 110
禄大夫 祿大夫 銀青光祿大夫邠王傅上柱國固安縣開國伯盧粲 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 1 56
大夫行 大夫行 銀青光祿大夫行中書侍郎同中書門下三品監修國史上柱國興平縣開國侯陸象先等 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 1 21
王大夫 王大夫 我今傳聞王大夫人生好童子 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 3 19
大夫守 大夫守 朝議大夫守中書舍人崇文館學士上柱國野王縣開國男蘇晉 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 1 15
议大夫 議大夫 朝議大夫守中書舍人崇文館學士上柱國野王縣開國男蘇晉 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 1 11
中大夫 中大夫 中大夫檢校兵部侍郎臣崔湜潤文 Sarvadharmaguṇavyūharājasūtra (Fo Shuo Yiqie Gongde Zhuangyan Wang Jing) 《佛說一切功德莊嚴王經》 Scroll 1 9