NTI Reader
NTI Reader

shàn shān

 1. shàn noun a screen / a panel of door or screen / a wing of screen
  Domain: Furniture 家具
 2. shàn measure word measure word for panels, fans, doors, windows etc
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
 3. shān verb to fan
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Actions 行为
 4. shàn noun a fan
  Domain: Classical Chinese 古文

Contained in

扇子电风扇风扇扇区门扇窗扇扇面团扇折扇佛陀扇多佛驮扇多优波扇多电扇芭蕉扇蒲扇扇动扇风扇形

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 1 38
Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 1 38
Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 1 35
Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 2 31
Pi Ni Mu Jing 《毘尼母經》 Scroll 5 23
Adbhutadharmparyāya (Fo Shuo Wei Ceng You Yinyuan Jing) 《佛說未曾有因緣經》 Scroll 2 22
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 14 21
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 3 21
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 32 19
Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 2 17

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
扇扇 扇扇 阿難在世尊後執扇扇佛 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 64
扇佛 扇佛 阿難在世尊後執扇扇佛 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 33
执扇 執扇 阿難在世尊後執扇扇佛 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 26
扇大海 扇大海 以尾搏扇大海 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 5 19
飞扇 飛扇 便以兩翅飛扇大海 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 5 11
翅扇 翅扇 以其兩翅扇大海水 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 5 10
扇持 扇持 佛說清信士阿夷扇持父子經第五十三 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 5 9
宝扇 寶扇 於虛空中手執白蓋寶扇 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 8
阿夷扇 阿夷扇 佛說清信士阿夷扇持父子經第五十三 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 5 7
持扇 持扇 持扇侍王 Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 Scroll 1 6