NTI Reader
NTI Reader

绳 (繩) shéng

 1. shéng noun rope / string / cord
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: For example, 麻绳 'hemp rope' (Guoyu '繩' n 1; Kroll '繩' 1; NCCED '绳' 1; Unihan '繩')
 2. shéng verb to measure
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 衡量 (Guoyu '繩' v 3; Kroll '繩' 2b; Unihan '繩')
 3. shéng verb to restrain / to confine
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 约束; for example, the idiom 绳之以法 'restrain according to the law' (Guoyu '繩' v 1; Kroll '繩' 2c; NCCED '绳' 4; Unihan '繩')
 4. shéng noun a carpenter's line marker
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 绳墨 (Guoyu '繩' n 2; Kroll '繩' 2; NCCED '绳' 2)
 5. shéng noun a gauge / a criterion / a rule / a standard
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 规矩 or 准则; as in 准绳 (Guoyu '繩' n 3; Kroll '繩' 2a; NCCED '绳' 3)
 6. shéng verb to continue
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 继承 (Guoyu '繩' v 4; Kroll '繩' 4; NCCED '绳' 4; Unihan '繩')
 7. shéng verb to commend / to praise
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '繩' 3)
 8. shéng proper noun Sheng
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '繩' n 4)
 9. shéng verb to correct
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 纠正 (Guoyu '繩' v 2)

Contained in

绳子绳文花绳黑绳业绳绳索黑绳地狱绳床准绳绳墨规矩准绳跳绳冲绳细绳绳结线绳牵绳走绳绳梯麻绳绳之以法

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 1 38
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 50 22
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 3 21
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 12 21
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 18
Samantapāsādikā (Shan Jian Lu Pi Po Sha) 《善見律毘婆沙》 Scroll 9 17
Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 15 16
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 39 16
Jingang Saduo Shuo Pin Na Ye Jia Tian Chengjiu Yi Gui Jing 《金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經》 Scroll 1 15
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 14

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
金绳 金繩 金繩交絡垂金鈴鐸以界道側 Ding Sheng Wang Yinyuan Jing (Mandhātāvadāna) 《頂生王因緣經》 Scroll 2 22
绳交 繩交 懸熱鐵繩交橫無數 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 19
铁绳 鐵繩 以熱鐵繩絣之使直 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 14
主食绳 主食繩 羊主食繩 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 51 11
绳系 繩系 或以繩繫 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 20 9
索绳 索繩 猶如力士以緊索繩而纏絡頭 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 9
宝绳 寶繩 一切諸寶柱各有六萬寶繩互相交繫 Deguang Taizi Jing 《德光太子經》 Scroll 1 9
切绳 切繩 五者見一人切繩 Shiwei Guo Wang Mengjian Shi Shi Jing 《舍衛國王夢見十事經》 Scroll 1 6
大黑绳 大黑繩 於虛空中忽然出生麤大黑繩 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 3 6
绳绞 繩絞 若有力士以緊索毛繩絞勒其 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 6