Taishō shinshū daizōkyō Chinese Buddhist Canon 《大正新脩大藏經》

Top Level Contents > Volume 1

Volume 1 Āgamas 阿含部

No.Title
1 Dīrghāgama (Long Discourses) 《長阿含經》 *
2 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》
3 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》
4 Sutra on the Names of the Fathers and Mothers of the Seven Buddhas (Qi Fo Fumu Xing Zi Jing) 《七佛父母姓字經》
5 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 - translated by Ba Fazu 白法祖
6 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 - unknown translator
7 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 - translated by 法顯 Faxian
8 Sutra on the Great Reliable Brahman (Da Jiangu Poluomen Jing) 《大堅固婆羅門緣起經》
9 Ren Xian Jing 《人仙經》
10 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》
11 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵志經》
12 Sangītisūtra 《大集法門經》
13 Sutra on the Law of Ten Rewards in the Dirghagama (Chang Ahan Shi Bao Fa Jing) 《長阿含十報法經》
14 Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》
15 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》
16 Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 - translated by An Shigao
17 Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 - translated by Zhi Fadu
18 Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》
19 Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》
20 Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》
21 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》
22 Śrāmaṇyaphala Sūtra 《寂志果經》
23 Creation and Destruction of the World (Da Lou Tan Jing) 《大樓炭經》
24 Beginning of the World (Qi Shi Jing) 《起世經》
25 Sutra on the Causes and Beginning of the World (Qi Shi Yin Ben Jing) 《起世因本經》
26 Madhyamāgama (Middle Length Discourses) 《中阿含經》 *
27 Seven Kinds of Knowledge (Qi Zhi Jing) - 《七知經》
28 Yuan Sheng Shu Jing (Pāricchattaka) - 《園生樹經》
29 Salt Water Parable Sūtra - 《鹹水喻經》
30 Saptasūryodasūtra 《薩鉢多酥哩踰捺野經》
31 Yiqie Liu She Shou Yin Jing (Sabbāsavasutta) 《一切流攝守因經》
32 Si Di Jing (Catuḥsatyasūtra) 《四諦經》
33 Heng Shui Jing (Uposatha) 《恒水經》
34 Fa Hai Jing 《法海經》
35 Hai Ba De Jing 《海八德經》
36 Ben Xiang Yi Zhi Jing 《本相猗致經》
37 Yuan Ben Zhi Jing 《緣本致經》
38 Lunwang Qi Bao Jing (Cakkavatti) 《輪王七寶經》
39 Ding Sheng Wang Gushi Jing 《頂生王故事經》
40 Wentuojie Wang Jing 《文陀竭王經》
41 Bimbisārapratyudgamanasūtra (King Bimbisāra Sūtra) 《頻婆娑羅王經》
42 Tie Cheng Nili Jing 《鐵城泥犁經》
43 Yan Luo Wang Wu Tian Shizhe Jing (Devadūtasutta) 《閻羅王五天使者經》
44 Gu Lai Shi Shi Jing 《古來世時經》
45 Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》
46 Analu Ba Nian Jing (Anurudda Sutta) 《阿那律八念經》
47 Li Shui Jing (Pacalā Sutta) 《離睡經》
48 Shi Fa Fei Fa Jing (Sappurisasutta) 《是法非法經》
49 Qiu Yu Jing (Anaṅgaṇasutta) 《求欲經》
50 Shou Sui Jing (Anumānasutta) 《受歲經》
51 Fanzhi Ji Shui Jing Jing (Vatthūpamasūtta) 《梵志計水淨經》
52 Da Sheng Yi Jing (Mahānidānasūtra) 《大生義經》
53 Ku Yin Jing (Mahādukkhakāhandhasutta) 《苦陰經》
54 Shimonan Ben Si Zi Jing 《釋摩男本四子經》
55 Ku Yin Yin Shi Jing (Cuḷadukkhakkhandhasutta) 《苦陰因事經》
56 Le Xiang Jing (Mulapariyāyasutta) 《樂想經》
57 Lou Fen Bu Jing (Nibbedhika) 《漏分布經》
58 Anoufeng Jing (Udaka Sutta) 《阿耨風經》
59 Zhu Fa Ben Jing (Mūla Sutta) 《諸法本經》
60 Qutanmi Ji Guo Jing (Gotamī) 《瞿曇彌記果經》
61 Shou Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《受新歲經》
62 Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《新歲經》
63 Jie Xia Jing (Pravāraṇasūtra) 《解夏經》
64 Zhanpo Biqiu Jing (Kāraṇḍavasutta) 《瞻婆比丘經》
65 Fu Yin Jing (Kāmabhogī) 《伏婬經》
66 Mo Rao Luan Jing 《魔嬈亂經》
67 Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》
68 Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 《賴吒和羅經》
69 Hu Guo Jing 《護國經》
70 Shu Jing (Gaṇakamoggallāānasutta) 《數經》
71 Fanzhi Aboluo Yan Wen Zhong Zun Jing (Assalāyanasutta) 《梵志頞波羅延問種尊經》
72 San Gui Wu Jie Ci Xin Yanli Gongde Jing (Velāma) 《三歸五戒慈心厭離功德經》
73 Sudatta Sutta (Velāma) 《須達經》
74 Zhangzhe Shi Bao Jing (Velāma) 《長者施報經》
75 Fo Wei Huangzuyuan Lao Poluomen Shuo Xue Jing (Verañja) 《佛為黃竹園老婆羅門說學經》
76 Fanmoyu Jing (Brahmāyusutta) 《梵摩渝經》
77 Zun Shang Jing (Lomasakaṅgiyabhaddekarattasutta)《尊上經》
78 Dou Tiao (Śukasūtra)《兜調經》
79 Yingwu Jing (Śukasūtra)《鸚鵡經》
80 Fo Weishou Jia Zhengzhe Shuo Yebao Chabie Jing (Śukasūtra)《佛為首迦長者說業報差別經》
81 Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》
82 Yi Jing (Ummagga)《意經》
83 Ying Fa Jing (Mahādhammasamādānasutta)《應法經》
84 Fenbie Bushi Jing (Dakkhiṇāvibhaṅgasutta) 《分別布施經》
85 Xi Zheng Yinyuan Jing (Sāmagāmasutta) 《息諍因緣經》
86 Nili Jing (Bālapaṇḍitasutta) 《泥犁經》
87 Zhai Jing 《齋經》
88 Youpiyiduoshejia Jing (Visākhā) 《優陂夷墮舍迦經》
89 Ba Guan Zhai Jing 《八關齋經》
90 Bimosu Jing (Vekhaṇasasutta) 《鞞摩肅經》
91 Boluomen Zi Ming Zhong Ai Nian Bu Li Jing (Piyajātikasutta) 《婆羅門子命終愛念不離經》
92 Shi Zhi Jushi Ba Cheng Ren Jing (Aṭṭhakanagarasutta) 《十支居士八城人經》
93 Xiejian Jing (Avyākata) 《邪見經》
94 Sutra on the Parable of the Arrow (Cūlamāluṅkyasutta) 《箭喻經》
95 Yi Yu Jing (Vammikasutta) 《蟻喻經》
96 Zhi Yi Jing 《治意經》
97 Guangyi Famen Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《廣義法門經》
98 Pu Fa Yi Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《普法義經》

Chinese

Pinyin   English

Parts
Notes